piatok 24. septembra 2021

Výzva: Investície pre vinársky rok 2021/2022

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o podporu na investície pre vinársky rok 2021/2022. Žiadatelia môžu žiadosti o podporu predkladať do 15. októbra 2021. Žiadosti o podporu sa predkladajú prostredníctvom formulára žiadosti o podporu na investície spolu s požadovanými prílohami.

Žiadatelia sú povinní postupovať v zmysle legislatívy uvedenej v Príručke pre žiadateľa o podporu na investície pre vinársky rok 2021/2022. Žiadosti o podporu sa predkladajú prostredníctvom formulára žiadosti o podporu na investície spolu s požadovanými prílohami na poštovú adresu Pôdohospodárskej platobnej agentúry v Bratislave alebo vo formáte PDF aj elektronicky cez elektronickú podateľňu na portáli slovensko.sk. Prostredníctvom služby Všeobecná agenda zvoľte adresáta Pôdohospodárska platobná agentúra. Formulár žiadosti je potrebné podpísať platným kvalifikovaným elektronickým podpisom štatutárneho orgánu! 

V prípade povinných príloh, pri ktorých nariadenie vlády SR č. 83/2017 stanovuje predkladanie originálov/úradne overených kópií, budú uznané len dokumenty podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom správneho orgánu. V prípade, že v PC nemáte nainštalovanú potrebnú aplikáciu, bude Vám jej stiahnutie automaticky ponúknuté spolu aj s návodom na používanie. Viac informácií je k dispozícii na https://www.apa.sk/.