streda 22. septembra 2021

SR: Ceny technickej a emisnej kontroly by mohli byť nižšie

Takmer všetky stanice technickej a emisnej kontroly naprieč Slovenskom v posledných rokoch opakovane svoje ceny navyšovali aj z dôvodu povinného technologického vybavenia na zabezpečenie vyššej kvality vykonávaných kontrol. Ide predovšetkým o nové kontrolné kamerové systémy, ktorých cieľom je zamedziť akémukoľvek podvodnému konaniu na kontrolnej linke. Kamerové záznamy nie sú však zasielané priamo Ministerstvu dopravy a výstavby SR (MDV SR), ale takzvaným technickým službám, súkromným spoločnostiam, ktoré na túto činnosť poveril štát. A oni každý mesiac zasielajú nemalé faktúry za svoju činnosť samotným staniciam technickej a emisnej kontroly, čo sa premieta do finálnej ceny pre majiteľa vozidla.

Podľa zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke technické služby na základe povereniam od MDV SR zabezpečujú činnosti v oblasti kontroly a skúšok vozidiel a v oblasti montáže plynových zariadení do vozidiel. Technické služby sa delia sa na technickú službu overovania, technickú službu technickej kontroly, technickú službu emisnej kontroly, technickú službu kontroly originality, a technickú službu montáže plynových zariadení. MDV SR vydáva vždy len jedno poverenie, a to na základe výberového konania. Uvedené znamená, že hoci sa poverenie udelí každej osobe, ktorá spĺňa podmienky, vstup nových hráčov na trh je prakticky uzavretý v prípade technických služieb tým, že sa udeľuje len jedno poverenie, pričom predmetné poverenie sa udeľuje na obdobie 5 rokov. Predmetné poverenie sa navyše predĺži napr. aj v prípade ak výberové konanie nebolo vyhlásené min. pol roka pred uplynutím platnosti poverenia. Dôsledkom súčasného nastavenia systému je existencia fungovania súkromných monopolov v rámci technických služieb. Činnosť, ktorú by inak malo zabezpečovať MDV SR je síce formálne „outsourcovaná“ na podnikateľské subjekty, tieto však nepôsobia v konkurenčnom prostredí a nie sú vystavené žiadnemu tlaku na hospodársky čo najefektívnejšie poskytovanie činností. V istom zmysle táto úprava vyberá to najhoršie z dvoch svetov – štát sa zbavuje priamej zodpovednosti za výkon technických služieb a na druhej strane ich vykonávajú podnikatelia, v prostredí, ktoré nevytvára tlak na ich efektívne fungovanie a uplatňovanie inovatívnych prístupov.

Technické služby si od staníc technickej a emisnej kontroly mesačne, okrem samotnej kontroly ich činnosti, účtujú za celý rad iných služieb, medzi ktoré patrí aj kompletné školenie technikov vykonávajúcich technickú a emisnú kontrolu, kontrolu originality a montáže plynových zariadení na vozidle na danej stanici. Zároveň si technické služby účtujú za viacero doškoľovacích kurzov, rozširujúcich školení a školení na vykonávanie administratívnych činností. V spolupráci s MDV SR vykonávajú aj samotné skúšky z odbornej spôsobilosti kontrolných technikov. V neposlednom rade zabezpečujú aj skúšky overenia znalostí o vozidlách a vedú o nich údaje v celoštátnom informačnom systéme. Práve monopol poskytovania vyššie uvedených školení technickými službami má za následok, že reálny proces vyškolenia kontrolného technika je časovo a finančne veľmi náročný. Dôsledkom uvedeného je aj následný klesajúci záujem osôb takýto zdĺhavý a náročný proces absolvovať. Zastaranosť systému vzdelávania technikov, ktorý nereflektuje nové technické metódy využívajúce inovácie len umocňuje uvedenú zdĺhavosť a nepružnosť daného procesu vyškolenia technika, čo má priamy dopad na finálnu cenu pre majiteľa vozidla a celkovú kapacitu staníc technickej a emisnej kontroly po celom Slovensku.

Uzavretosť systému na úrovni technických služieb, v ktorom pôsobí jeden subjekt pre každú z uvedených typov technických služieb podstate v nekonkurenčnom prostredí, nemá odôvodnenie a opodstatnenie. Uvedené platí o to viac najmä vzhľadom na skutočnosť, že trh staníc technickej a emisnej kontroly sa liberalizoval a je otvorený všetkým subjektom, čo podporuje vznik konkurencie a v konečnom dôsledku má viaceré výhody pre všetkých majiteľov vozidiel. Je preto nevyhnutné, aby aj na trhu technických služieb prišlo k roztriedeniu zodpovednosti a otvorila sa konkurencia viacerých subjektov. Cieľom by malo byť, aby sa o udelenie poverenia mohli kedykoľvek priebežne uchádzať a poverenie pri splnení zákonných podmienok získať viaceré subjekty čím vznikne aspoň čiastočné konkurenčné prostredie. Nevyhnutnosť otvorenia systému školení a kurzov technikov aj iným subjektom ako technickým službám je daná najmä spomínaným časovo a finančne náročným procesom vyškolenia technika, čo má v praxi dopad najmä na operatívu poskytovania služieb kontroly vozidiel. Nedostatok vhodných uchádzačov na trhu vedie súčasne aj k neprimerane vysokým personálnym nákladom oprávnených osôb. Je tiež nevyhnutné, aby súčasná organizácia školení, skúšok a kurzov reagovala aj na inovácie a umožnila vzdelávanie/školenie aj prostredníctvom on-line platforiem. Uvedené by tiež neposlednom rade mohlo pomôcť odstrániť súčasný problém týkajúci sa nedostatku technikov na trh a malo by rozhodne pozitívny dopad na stanovenie finálnej ceny za absolvovanie technickej a emisnej kontroly.