utorok 21. septembra 2021

Obchodný register: Povinné identifikačné údaje

Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s registrovými súdmi planuje vykonať doplnenie identifikačných údajov do obchodného registra automatizovane. Podľa novely zákona o obchodnom registri ešte z roku 2019 sú osoby zapísané v obchodnom registri povinné najneskôr do 30. septembra 2022 doplniť identifikačné údaje o všetkých osobách vystupujúcich v obchodnom registri v určitom právnom postavení, napr. ako spoločníci či prokuristi.

Povinnosť si môžu osoby splniť pri zápise iných zmien, pričom jeden návrh zmien sa spoplatňuje len 1-krát. Vzhľadom na to, že môžu existovať aj podnikatelia, ktorí do 30. septembra 2022 nebudú robiť žiadnu inú zmenu zápisu, alebo si chcú túto povinnosť splniť samostatne čo najskôr, rezort vyhodnotil za primerané, aby v prípade, ak ide výlučne o doplnenie týchto údajov, boli od platenia poplatku oslobodení úplne. S využitím údajov, ktoré má štát už k dispozícii, Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s registrovými súdmi vykoná automatizované doplnenie identifikačných údajov, a to najneskôr do 31. mája 2022. Nebude to však zrejme možné pri všetkých zapísaných osobách, keďže vedené údaje nemusia byť dostatočné na ich jednoznačnú identifikáciu. Ak sa však stotožnenie podarí, dostane zapísaná osoba najneskôr 31. mája 2022 oznámenie o doplnení údajov a od povinnosti doplnenia identifikačných údajov bude oslobodená. Ak nepríde k automatizovanému doplneniu identifikačných údajov, zapísané osoby budú môcť požiadať o doplnenie týchto údajov aj podaním samostatného návrhu na zápis, ktorým sa výlučne doplnia identifikačné údaje. V prípade, ak sa návrh na zápis zmeny bude týkať výlučne doplnenia týchto údajov, bude oslobodený od poplatku.

Účelom doplnenia údajov je, aby sa v budúcnosti pri zmenách údajov vyplývajúcich z iných evidencií mohol plne naplniť princíp 1-krát a dosť. Vďaka tomuto doplneniu bude možné preberať relevantné údaje o osobách z iných informačných systémov verejnej správy automatizovane. Ak sa teda napríklad spoločník presťahuje alebo spoločníčka zmení priezvisko, spoločnosť už nebude musieť podávať spoplatnený návrh na zmenu zapísaných údajov, ale pri zmene údajov evidovaných o osobe vedenej v registri fyzických osôb bude možné spracovať zmenu údajov o nej aj v obchodnom registri automatizovane.