utorok 25. januára 2022

Aktuálne: Normalizácie globálneho obchodu

Značné výpadky v globálnych dodávateľských reťazcoch pretrvajú až do druhého polroka 2022, následne sa má aktuálna situácia zlepšiť. Podľa analytikov Euler Hermes v prvom polroku pretrvá nepriaznivá situácia v dôsledku opätovných ohnísk nákazy Covid-19, pokračujúcej politiky nulovej tolerancie v Číne a tiež obmedzenia logistiky počas čínskeho nového roka. Pokračujúce narušenia dodávateľských reťazcov sú dedičstvom nerovnováhy medzi globálnym dopytom a ponukou po vypuknutí pandémie Covid-19. Sú tiež značne podporované nedostatočnou prepravnou kapacitou. 

Normalizáciu globálneho obchodu od druhého polroka 2022 majú podľa odborníkov poháňať tri faktory. Prvým je oslabenie spotrebiteľských výdavkov pri tovaroch dlhodobej spotreby vzhľadom na ich dlhší životný cyklus a posun smerom k udržateľnému spotrebiteľskému správaniu. Ďalším je menej akútny nedostatok vstupov, keďže zásoby sa vo väčšine sektorov vrátili na predkrízové ​​úrovne, alebo ich dokonca prekročili a tiež to, že kapitálové výdavky, hlavne v USA, sa zvýšili. Do tretice ide o zníženie dopravných obmedzení vďaka zvyšovaniu prepravnej kapacity. „Európa je v porovnaní s USA viac ohrozená kvôli veľkej závislosti na medzivstupoch zo zahraničia. Na základe simulácií šoku spôsobeného čínskym spomalením (t.j. 10% poklesom čínskeho exportu) na produkciu jednotlivých odvetví EÚ budú najviac zasiahnuté kovospracujúci priemysel (základné kovy a kovové produkty), a tiež automobilový priemysel (motorové vozidlá, prívesy a návesy, vybavenie dopravných prostriedkov)“, uviedol Peter Mucina. Bez zvýšenia výrobnej kapacity a investícií do infraštruktúry by sa normalizácia ponuky v Európe mohla posunúť až za rok 2022, keďže dopyt zostáva nad potenciálom. Aktuálne obmedzenia výroby stoja až za 75 percentami súčasného poklesu objemu globálneho obchodu, zvyšok spôsobujú logistické prekážky. Zatiaľčo rozvíjajúce sa trhy zostávajú ovplyvnené hlavne spomalením čínskej ekonomiky, vyspelé ekonomiky trpia skôr obmedzenou ponukou než problémami s dopytom. V tomto kontexte ukazujú výsledky mierne oživenie vo 4. štvrťroku 2021 (nárast obchodu s tovarom v medziročnom porovnaní Q4 o 0,8 %, v porovnaní s -1,1 % v Q3), existuje ale riziko dvojitého poklesu v 1. štvrťroku 2022, keďže nestálosť obchodných tokov by mala pretrvať do jari.

Faktor č. 1 
Spotrebiteľský dopyt dosiahol vrchol na bezprecedentne vysokej úrovni a pravdepodobne sa tam bude naďalej udržiavať, pretože nadmerné úspory vytvorené počas krízy sa do roku 2023 zrejme nevyčerpajú. Fiškálne stimuly v reakcii na pandémiu Covid-19 podporovali skôr dopyt ako ponuku, a to najmä vo vyspelých ekonomikách, kde vlády zaviedli fiškálnu a menovú podporu zodpovedajúcu približne 25 % HDP. Peter Mucina dodáva: „Aj keď sa tieto podpory postupne ukončujú, fiškálna politika zostane v USA, Eurozóne aj Číne veľmi ústretová. Navyše, nadmerné úspory domácností budú naďalej podporovať spotrebiteľský dopyt aj v rokoch 2022 a 2023.“ V USA by mala miera úspor dosiahnuť predkrízovú úroveň (7,3 % disponibilného príjmu) ku koncu roka 2022, oživenie na trhoch práce tiež podporí kúpnu silu domácností. V Európe je pravdepodobné, že nadmerné úspory zvýšia súkromnú spotrebu o 0,9 % HDP v roku 2022 a 0,5 % v roku 2023 (v roku 2021 to bolo 1,4 %).

Faktor č. 2:
Zásoby opäť dosiahli predkrízovú úroveň a výrobná kapacita sa zvýšila vďaka navýšeniu kapitálových výdavkov, najmä v USA. Po vyčerpaní zásob spôsobenom vypuknutím krízy Covid-19 na začiatku roka 2020 museli výrobcovia rýchlo doplniť svoje sklady, aby dokázali pokryť bezprecedentný nárast dopytu vo vyspelých ekonomikách. Nedostatok vstupov bol v roku 2021 obzvlášť vysoký v Európe, v menšom rozsahu ovplyvnil Severnú Ameriku. Dobrou správou je, že úroveň zásob je dnes už vo väčšine sektorov nad dlhodobými priemermi pred krízou. Najmä odvetvia elektroniky, počítačov, telekomunikácií a zariadení pre domácnosť dokázali výrazne zvýšiť svoje zásoby. Automobilovému priemyslu sa tiež darilo dopĺňať zásoby, no menej úspešne z dôvodu väčších problémov pri získavaní polovodičov a vyšších nákladov na akumuláciu vyrobeného tovaru.

Faktor č. 3:
Komplikácie v lodnej doprave by mali byť miernejšie, keďže prepravná kapacita sa zvyšuje: globálne objednávky na nové kontajnerové lode dosiahli za posledných pár mesiacov rekordné hodnoty, ktoré predstavujú 6,4 % existujúcej flotily, pričom USA vynaložia 17 miliárd USD na modernizáciu svojej prístavnej infraštruktúry. Z krátkodobého hľadiska sa očakáva postupný pokles nákladov na prepravu od 4. štvrťroka 2021, po tom, čo v septembri 2021 dosiahli náklady na prepravu svoj vrchol na úrovni 6-7x vyššej ako pred krízou spôsobenou Covidom-19. Ceny však aj v roku 2022 zostanú vysoko. Nové objednané prepravné kapacity by sa mali uviesť do prevádzky až koncom roka 2022. Vďaka nim by sa mali výrazne zmierniť problémy s prepravou (odhaduje sa, že približne 4 % objemu svetového obchodu sú v súčasnosti blokované v dôsledku obmedzenej dostupnosti prepravy). Ďalším faktorom, ktorý by mohol pomôcť pri riešení problémov lodnej dopravy, je zvýšenie kapacity prístavov. Spustenie nových lodí by totiž bez zlepšenia infraštruktúry na ich nakladanie a vykladanie viedlo k zápcham v prístavoch. Údaje z odvetvia námornej dopravy ukazujú, že vyloženie plavidiel v Los Angeles a Long Beach dnes trvá trikrát dlhšie ako predtým, čím sa čakacia doba zvyšuje na 7 až 12 dní. Na porovnanie, v Rotterdame treba počítať so 6 dňami a vo veľkých čínskych prístavoch s 1 až 3 dňami.

Vyhliadky globálneho obchodu sú pozitívne. Analytici Euler Hermes očakávajú, že objem svetového obchodu porastie o 5,4 % v roku 2022 a o 4,0 % v roku 2023 (po náraste o 8,3 % v roku 2021). Treba ale mať na zreteli zvýšenú globálnu nerovnováhu: USA zaznamenajú rekordne vysoký obchodný deficit (okolo 1,3 bilióna USD v rokoch 2022-2023), na druhej strane uvidíme rekordne vysoký obchodný prebytok v Číne (v priemere 760 miliárd USD). Eurozóna môže očakávať nadpriemerný prebytok vo výške približne 330 miliárd USD. Pokiaľ ide o zisky z exportu, v rokoch 2021-2023 by mal byť hlavným víťazom ázijsko - pacifický región, ktorý si pripíše plusový výsledok prevyšujúci 3 bilióny USD.