pondelok 24. januára 2022

EU: Akt o digitálnych službách (DSA)

Európsky parlament schválil súbor opatrení zameraných proti nelegálnemu on-line obsahu, ktoré posilňujú zodpovednosť platforiem za ich algoritmy a zlepšujú moderovanie obsahu. Návrh aktu o digitálnych službách (DSA) jasne vymedzuje povinnosti a zodpovednosť poskytovateľov sprostredkovateľských služieb, najmä on-line platforiem, akými sú sociálne médiá či on-line trhy. Zavádza tiež takzvané mechanizmy oznamovania nezákonného obsahu a prijímania opatrení, stanovuje však aj záruky v súvislosti s odstraňovaním nelegálnych on-line produktov, služieb alebo obsahu. 

Poskytovatelia hostingových služieb by mali na takéto oznámenia reagovať bez zbytočného odkladu a zohľadniť pritom druh oznamovaného nezákonného obsahu a nevyhnutnosť prijať opatrenie. Poslanci do návrhu zahrnuli aj silnejšie záruky, ktoré majú zabezpečiť, aby sa oznámenia nespracúvali diskriminačne či svojvoľne a aby sa pritom rešpektovali základné práva vrátane slobody prejavu. On-line trhy by podľa poslancov mali zaručiť, že na nich spotrebitelia budú môcť nakúpiť bezpečné on-line produkty. Zároveň sa v súlade so zásadou „poznaj svojho klienta“ posilňuje možnosť vysledovateľnosti obchodníka. Na veľmi veľké on-line platformy (tzv. VLOPs) sa budú z dôvodu výrazného rizika v oblasti šírenia nezákonného a škodlivého obsahu vzťahovať osobitné povinnosti. Akt o digitálnych službách má pomáhať v boji proti škodlivému (no nie nevyhnutne nezákonnému) obsahu a šíreniu dezinformácií, a to ustanoveniami o povinných posúdeniach rizika, opatreniach na zmiernenie rizika, nezávislých auditoch a transparentnosti tzv. odporúčacích systémov (algoritmov, ktoré určujú, čo používatelia vidia).

Parlament presadzuje viacero zmien v pôvodnom návrhu, ktorý vypracovala Európska komisia. Poslanci okrem iného požadujú:
· vyňatie mikropodnikov a malých podnikov z určitých povinností stanovených v Akte o digitálnych službách;
· v oblasti cielenej reklamy možnosť transparentnejšieho a informovanejšieho rozhodovania pre príjemcov služieb, okrem iného na základe informácií o tom, ako budú ich údaje speňažované; odmietnutie súhlasu by nemalo byť zložitejšie alebo časovo náročnejšie ako udelenie súhlasu - v prípade odmietnutia alebo odvolania súhlasu by prijímatelia mali dostať iné možnosti prístupu k on-line platforme vrátane možností založených na reklame bez sledovania;
· zákaz využívania techník cielenia alebo zosilňovania vplyvu založené na osobných údajoch maloletých osôb na účely zobrazovania reklamy, povolené by nemalo byť ani cielenie na jednotlivcov na základe osobitných kategórií údajov, ktoré umožňujú cieliť na zraniteľné skupiny;
· kompenzácie: príjemcovia digitálnych služieb a organizácie, ktoré ich zastupujú, musia mať možnosť požiadať o náhradu akejkoľvek škody spôsobenej platformami, ktoré nedodržiavajú povinnosti týkajúce sa náležitej starostlivosti;
· zákaz pre on-line platformy uplatňovať voči používateľom techniky zavádzania alebo nabádania zamerané na to, aby ovplyvňovali ich správanie prostredníctvom tzv. temných vzorcov;
· väčší výber, pokiaľ ide o poradie založené na algoritmoch: veľmi veľké on-line platformy by mali poskytovať aspoň jeden odporúčací systém, ktorý nie je založený na profilovaní.


Ďalšie pozmeňujúce návrhy poslancov, ktoré schválilo plénum, sa týkajú povinnosti poskytovateľov služieb rešpektovať vo svojich obchodných podmienkach slobodu prejavu a slobody a plurality médií, či ustanovení o práve na anonymné používanie a platenie digitálnych služieb.