pondelok 4. júla 2022

EU: Antitrustové pravidlá

Európska komisia zverejnila výzvu na predloženie dôkazov a verejnú konzultáciu, v ktorých požiadala o spätnú väzbu o vykonávaní nariadení Európskej únie stanovujúcich postupy uplatňovania pravidiel hospodárskej súťaže EÚ (nariadenie č. 1/2003 a nariadenie č. 773/2004). Zainteresované strany môžu vyjadriť svoj názor v rámci verejnej konzultácie do 6. októbra 2022.

Od prijatia antitrustového rámca EÚ uplynulo takmer 20 rokov. Zatiaľčo opatrenia Európskej komisie na jeho presadzovanie sa prispôsobili vyvíjajúcim sa trhom, novým technológiám a meniacim sa spôsobom podnikania, samotný procesný rámec sa prakticky nezmenil. Konzultácia je súčasťou širšieho preskúmania zameraného na to, aby antitrustové pravidlá EÚ naďalej spĺňali svoj účel. Získané onformácie budú súčasťou dôkazov, ktoré sa použijú pri hodnotení. Konzultácia sa zameriava najmä na témy, ktoré majú pre hodnotenie osobitný význam, akými sú vyšetrovacie právomoci Európskej komisie, procesné práva strán vyšetrovania a tretích strán, právomoci komisie v oblasti presadzovania práva a spolupráca komisie s vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže a súdmi. Hodnotenie pomôže komisii rozhodnúť, či by sa mal aktuálny antitrustový procesný rámec EÚ zachovať alebo zmeniť.

Okrem verejnej konzultácie bude súčasťou hodnotenia aj odborný prieskum v rámci externej štúdie na podporu hodnotenia, jeden alebo viacero seminárov so zainteresovanými stranami, ako aj cielená konzultácia s vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže. Široká verejnosť môže vyplniť všeobecný dotazník, zatiaľčo zainteresované strany, ktoré majú konkrétne skúsenosti s antitrustovými procesnými pravidlami, môžu vyplniť dlhší a podrobnejší dotazník.
Európska komisia zhrnie výsledky preskúmania v pracovnom dokumente útvarov, ktorý sa má zverejniť v druhom štvrťroku 2024.