utorok 5. júla 2022

EU: Lepšie vzdelávanie

V návrhu odporúčania Rady týkajúci sa iniciatívy Cesta k úspechu v škole Európska komisia načrtla súbor konkrétnych opatrení na riešenie predčasného ukončovania školskej dochádzky a slabých výsledkov 15-ročných žiakov v oblasti základných zručností (čítanie, matematika a prírodné vedy), a to predovšetkým u žiakov zo znevýhodneného prostredia: monitorovanie, prevencia, intervencia a kompenzácia, najvýraznejšie sa však budú zameriavať na prevenciu a včasnú intervenciu. Väčšia pozornosť sa má venovať dobrým školským podmienkam, pretože práve tie majú výrazný vplyv na výsledky vzdelávania a sú kľúčovým prvkom úspechu v škole.

Európske školské systémy boli v posledných rokoch vystavené náročným skúškam vrátane pandémie COVID-19. V súčasnosti patrí medzi osoby, ktoré predčasne ukončili vzdelávanie a odbornú prípravu, viac ako 3,2 milióna mladých ľudí v EÚ vo veku 18 – 24 rokov, pričom len 84,3 % osôb vo veku 20 – 24 rokov dokončilo vyššie sekundárne vzdelávanie. Už posledné výsledky programu PISA z obdobia pred pandémiou (2018) odhalili, že jednému z piatich 15-ročných Európanov chýbajú primerané zručnosti v oblasti čítania, matematiky či prírodných vied. Z výsledkov tohto programu takisto vyplynulo, že pocit spolupatričnosti žiakov v škole klesá a že sa značne rozšírilo šikanovanie, a to aj kybernetické. Následné zatvorenie škôl a univerzít, ku ktorému došlo v dôsledku pandémie, prispelo k výraznému poklesu vedomostí žiakov a študentov. Je dokázané, že najmä u žiakov so znevýhodneným sociálno-ekonomickým zázemím hrozí, že budú čeliť takýmto problémom.

V odporúčaní sa členské štáty vyzývajú, aby v záujme riešenia týchto výziev prijali navrhované opatrenie. Komisia bude podporovať vykonávanie odporúčania formou vzdelávania a výmen medzi členskými štátmi, partnermi a partnerskými krajinami. Špecializovaná expertná skupina zriadená ako súčasť európskeho vzdelávacieho priestoru sa zameria na dobré podmienky, duševné zdravie a ich propagáciu na školách. Komisia bude tiež podporovať príležitosti na profesijný rozvoj pedagogických pracovníkov a iných partnerov prostredníctvom projektov a výmen zamestnancov v rámci programu Erasmus+, ako aj prostredníctvom učiteľských akadémií programu Erasmus+ a on-line platforiem EÚ vrátane novej platformy európskeho školského vzdelávania a eTwinning. EÚ a členské štáty sa vyzývajú, aby na investície do infraštruktúry, odbornej prípravy, nástrojov a zdrojov na lepšiu inklúziu, zvýšenie rovnosti a dobrých podmienok na vzdelávanie využívali vnútroštátne fondy a fondy EÚ, a to najmä Erasmus+, Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, Európsky sociálny fond+, Európsky fond regionálneho rozvoja, Nástroj technickej podpory, Fond pre migráciu a integráciu.