štvrtok 7. júla 2022

EU: Nové digitálne pravidlá

Nový súbor digitálnych pravidiel Európskej únie stanovuje štandardy týkajúce sa zodpovednosti on-line spoločností na digitálnom trhu. V Európskom parlamente prebehlo záverečné hlasovanie o novom akte o digitálnych službách (DSA) a akte o digitálnych trhoch (DMA). Po ich oficiálnom schválení Radou, DMA v júli a DSA v septembri, budú zverejnené v Úradnom vestníku EÚ a nadobudnú účinnosť 20. deň po zverejnení.

Akt o digitálnych službách ukladá jasné povinnosti poskytovateľom digitálnych služieb, ktorými sú sociálne médiá či on-line trhoviská. Zameriava sa pritom na boj proti šíreniu nelegálneho obsahu, on-line diskriminácii a ďalším spoločenským hrozbám. Čím sú on-line platformy väčšie a rizikovejšie pre spoločnosť, tým väčšia je aj ich zodpovednosť. Nové povinnosti zahŕňajú:
  • nové opatrenia na boj proti nelegálnemu on-line obsahu a povinnosť pre platformy promptne reagovať, pričom zároveň musia dodržiavať základné práva vrátane slobody prejavu a ochrany údajov;
  • posilnenie vystopovateľnosti a kontrol obchodníkov na on-line trhoviskách s cieľom zaistiť bezpečnosť produktov a služieb (vrátane náhodných kontrol zameraných na prípadný výskyt nelegálneho obsahu);
  • zvýšenie transparentnosti a posilnenie zodpovednosti platforiem, napríklad prostredníctvom jasných informácií o kontrole obsahu alebo používaní algoritmov na odporúčanie obsahu (tzv. odporúčacie systémy); používatelia budú môcť rozhodnutia platforiem týkajúce sa kontroly obsahu spochybniť;
  • zákaz zavádzajúcich praktík a určitých druhov cielenej reklamy, napríklad reklamy zameranej na deti a založenej na citlivých údajoch; zákaz sa týka aj tzv. temných vzorcov a zavádzajúcich praktík, ktoré účelovo ovplyvňujú rozhodnutia používateľov.
Veľmi veľké on-line platformy a vyhľadávače (s minimálne 45 miliónmi používateľov mesačne), s ktorými sa spájajú najväčšie riziká, budú musieť spĺňať prísnejšie povinnosti presadzované Európskou komisiou. Budú musieť predchádzať systémovým rizikám (ako je šírenie nelegálneho obsahu, negatívny vplyv na základné práva, volebné procesy, rodovo motivované násilie a duševné zdravie) a podliehať nezávislým auditom. Tieto platformy budú tiež musieť dať používateľom možnosť voľby, pokiaľ ide o cielené odporúčania založené na profilovaní. Takisto budú musieť príslušným orgánom a výskumníkom umožniť prístup k svojim údajom a algoritmom.

Akt o digitálnych trhoch stanovuje povinnosti pre veľké on-line platformy, ktoré na digitálnom trhu fungujú ako tzv. strážcovia prístupu („gatekeepers“), t. j. platformy, ktoré majú na on-line trhu také dominantné postavenie, že spotrebitelia sa im prakticky nemôžu vyhnúť. Cieľom je zabezpečiť spravodlivejšie podnikateľské prostredie a viac služieb pre spotrebiteľov. Aby sa zamedzilo nespravodlivým praktikám, strážcovia prístupu budú musieť:
  • umožniť tretím stranám interoperabilitu s ich vlastnými službami. To znamená, že menšie platformy budú môcť žiadať dominantné platformy, aby umožnili výmenu správ, zvukových správ a súborov ich používateľom naprieč aplikáciami. Používatelia tak budú mať väčší výber a vyhnú sa tzv. efektu odkázanosti iba na jednu aplikáciu alebo platformu;
  • povoliť komerčným používateľom prístup k údajom, ktoré vygenerujú na platforme strážcu prístupu, a dať im možnosť propagovať svoje produkty a služby a uzatvárať zmluvy so zákazníkmi mimo platformy strážcu prístupu.
Strážcovia prístupu už nebudú môcť:
  • hodnotiť na svojich platformách svoje vlastné služby alebo produkty lepšie než produkty alebo služby tretích strán (tzv. sebauprednostňovanie);
  • zamedziť používateľom jednoducho odinštalovať akýkoľvek predinštalovaný softvér alebo aplikáciu alebo používať aplikácie či obchody s aplikáciami tretích strán;
  • spracúvať osobné údaje používateľov na účely cielenej reklamy, pokiaľ na to nezískali výslovný súhlas.
Komisia môže uskutočniť prešetrenie trhu v snahe zabezpečiť riadne dodržiavanie nových pravidiel v súlade s dynamickým vývojom v digitálnym sektore. Ak strážca prístupu pravidlá nedodržiava, Európska komisia mu môže uložiť pokutu až do výšky 10 % jeho celkového celosvetového obratu v predchádzajúcom finančnom roku, resp. 20 % v prípade opakovaného porušenia pravidiel.