piatok 8. júla 2022

EU: Odstránenie chudoby žien

Podľa Eurostatu bolo v roku 2020 riziko chudoby a sociálneho vylúčenia v Európskej únii vyššie u žien (22,9 %) než u mužov (20,9 %). Od roku 2017 sa rozdiel medzi pohlaviami a chudobou zvýšil v 21 členských štátoch. Vzhľadom na silnú koreláciu medzi chudobou žien a chudobou detí je jedno zo štyroch detí v EÚ ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením. Europoslanci preto vyzvali Európsku komisiu a členské štáty EÚ, aby riešili nerovnosti, ktorým ženy čelia: prekážky na trhu práce a prístup k cenovo dostupnej starostlivosti o deti.

Európsky parlament žiada, aby sa rodové hľadisko účinnejšie začlenilo do politík, ktoré sa zaoberajú bezdomovectvom, nedostatočným prístupom k cenovo dostupnému a primeranému bývaniu a energiám. Komisia musí vypracovať ambicióznu európsku stratégiu boja proti chudobe do roku 2030 s konkrétnymi cieľmi a zameraním sa na odstránenie chudoby žien. Zhoršujúca sa sociálna a hospodárska situácia viedla k zvýšenému počtu prípadov zneužívania žien a násilia voči nim, zdôrazňujú poslanci. Naliehavo vyzývajú členské štáty, aby poskytli podporu ženám, ktoré utekajú pred rodovo motivovaným násilím, keďže život bez násilia je základným predpokladom pre účasť žien na trhu práce, dosiahnutie ich plného potenciálu a finančnej nezávislosti.

Kríza spôsobená ochorením COVID-19 ukázala, že ženy pracujúce v sociálnom, opatrovateľskom, upratovacom, vzdelávacom, zdravotníckom a maloobchodnom sektore zohrávajú kľúčovú úlohu pri udržiavaní fungovania našej spoločnosti. Poslanci vyzývajú na využívanie medziodvetvových rodovo neutrálnych nástrojov na hodnotenie pracovných miest s cieľom posúdiť a spravodlivejšie odmeňovať prácu, v ktorej prevládajú ženy. Takýmito nástrojmi by sa takisto zabezpečila rovnaká odmena za rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty a zároveň by sa posilnilo podnikanie žien v malých a stredných podnikoch. Zabezpečením dostupnej a kvalitnej verejnej a súkromnej starostlivosti o deti by sa zlepšili príležitosti žien na trhu práce.

Poslanci naliehajú na členské štáty, aby sa vo svojich daňových politikách vyhýbali diskriminácii na základe pohlavia a odstránili DPH na sanitárne výrobky pre ženy. Taktiež zdôrazňujú, že členské štáty by mali pri reforme dôchodkových systémov zohľadňovať rodový rozmer, ktorý by zahŕňal kompenzáciu za neplatenú opatrovateľskú prácu.