pondelok 1. augusta 2022

EU: e-Government Benchmark 2022

Správa Európskej komisie porovnala, ako vlády v celej Európe poskytujú digitálne verejné služby. Zhodnotili sa poskytovanie služieb e-Governmentu v 35 krajinách Európy, 27 členských štátoch Európskej únie a na Islande, v Nórsku, Švajčiarsku, Albánsku, Čiernej Hore, Severnom Macedónsku, Srbsku a Turecku. Občania zo zúčastnených krajín hodnotili digitálne vládne služby, pričom navštívili vyše 14.000 webových stránok.

Malta sa stala krajinou s najvyšším ohodnotením e-Governmentu so skóre 96 %, za ňou nasledovalo Estónsko, Luxembursko, Island, Holandsko, Fínsko, Dánsko, Litva, Lotyšsko, Nórsko, Španielsko a Portugalsko. Priemerné percentuálne ohodnotenie v krajinách EÚ dosiahlo 68 %. Hoci administratívy v celej Európe vo veľkej miere zrýchlili transformáciu digitálnych služieb tvárou v tvár výzvam spojeným s pandémiiou koronavírusu, správa navrhuje tri kľúčové odporúčania zamerané na zlepšenie poskytovania elektronickej verejnej správy:
  • Uprednostniť dizajn zameraný na používateľa, aby sa zabezpečilo, že služby elektronickej verejnej správy budú inkluzívne pre používateľov v celej ich rozmanitosti vrátane používateľov so slabými digitálnymi zručnosťami alebo ľudí so zdravotným postihnutím.
  • Racionalizovať poskytovanie služieb elektronickej verejnej správy tak, aby používatelia mali prístup ku všetkým službám súvisiacim s ich životnou udalosťou prostredníctvom jediného kontaktného miesta.
  • Zefektívniť interoperabilitu medzi rôznymi vrstvami a útvarmi vlády s cieľom poskytnúť koherentnejšie a menej ťažkopádne skúsenosti.

Štyri kritériá použité na hodnotenie digitálnych verejných služieb boli:
  1. Orientácia na používateľa – do akej miery sú služby poskytované on-line? Do akej miery sú vhodné pre mobilné zariadenia? A aké on-line line mechanizmy podpory a spätnej väzby sú zavedené?
  2. Transparentnosť – Poskytujú orgány verejnej správy jasné, otvorene oznamované informácie o spôsobe poskytovania svojich služieb? Sú transparentné, pokiaľ ide o tvorbu politiky a procesy navrhovania digitálnych služieb, ako aj o spôsobe, akým sa spracúvajú osobné údaje ľudí?
  3. Kľúčové prostriedky – Aké technologické prostriedky umožňujú poskytovanie služieb elektronickej verejnej správy?
  4. Cezhraničné služby – Ako ľahko môžu občania zo zahraničia pristupovať k on-line službám a využívať ich? A aké on-line mechanizmy podpory a spätnej väzby sú zavedené pre cezhraničných používateľov?