štvrtok 4. augusta 2022

EU: Rovnováha medzi prácou a súkromím

Členské štáty Európskej únie sú povinné uplatňovať celoeurópske pravidlá na zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov prijaté v roku 2019. Stanovujú minimálne normy pre otcovskú, rodičovskú dovolenku a dovolenku pre opatrovateľov a stanovujú ďalšie práva, ako napr. požadovať flexibilné pracovné podmienky, ktoré pomôžu rozvíjať kariéru a rodinný život bez toho, aby sme jedno museli obetovať. Tieto práva, ktoré dopĺňajú existujúce práva na materskú dovolenku, boli dosiahnuté v rámci Európskeho piliera sociálnych práv a sú kľúčovým míľnikom smerom k vybudovaniu únie rovnosti.

Smernica o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom má za cieľ zvýšiť (i) účasť žien na trhu práce a (ii) čerpanie dovolenky z rodinných dôvodov a flexibilné pracovné podmienky. Celkovo je miera zamestnanosti žien v EÚ o 10,8 percentuálneho bodu nižšia ako miera zamestnanosti mužov. Okrem toho iba 68 % žien s opatrovateľskými povinnosťami pracuje v porovnaní s 81 % mužov s rovnakými povinnosťami. Smernica umožňuje pracovníkom odísť, aby sa mohli starať o príbuzných, ktorí potrebujú podporu, a celkovo znamená, že rodičia a opatrovatelia sú schopní zosúladiť pracovný a súkromný život.
  • Otcovská dovolenka: Pracujúci otcovia majú nárok na najmenej 10 pracovných dní otcovskej dovolenky približne v čase narodenia dieťaťa. Otcovská dovolenka musí byť kompenzovaná aspoň vo výške nemocenského.
  • Rodičovská dovolenka: Každý rodič má nárok na minimálne štyri mesiace rodičovskej dovolenky, z toho dva mesiace sú platené a neprenosné. Rodičia môžu požiadať o čerpanie dovolenky flexibilnou formou, buď na plný úväzok, na čiastočný úväzok alebo na segmenty.
  • Opatrovateľská dovolenka: Všetci pracovníci, ktorí poskytujú osobnú starostlivosť alebo podporu príbuznému alebo osobe žijúcej v spoločnej domácnosti, majú právo na najmenej päť pracovných dní opatrovateľskej dovolenky ročne.
  • Flexibilné pracovné podmienky: Všetci pracujúci rodičia s deťmi do veku najmenej osem rokov a všetci opatrovatelia majú právo požiadať o skrátený pracovný čas, flexibilný pracovný čas a flexibilitu v mieste výkonu práce.
Komisia zabezpečí úplnú implementáciu smernice o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom, čo pomôže priviesť viac žien na trh práce a pomôže bojovať proti chudobe detí. Členské štáty bude podporovať pri uplatňovaní nových pravidiel, a to aj prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu+ s cieľom zlepšiť kvalitu a dostupnosť systémov vzdelávania a starostlivosti v rannom detstve. Členské štáty sú povinné transponovať smernicu do vnútroštátneho práva do 2. augusta 2022. V ďalšom kroku Európska komisia posúdi úplnosť a súlad vnútroštátnych opatrení oznámených každým členským štátom a v prípade potreby prijme opatrenia.