utorok 2. augusta 2022

EU: Nové pracovné podmienky

Členským štátom Európskej únie vypršala lehota na transpozíciu smernice o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach do vnútroštátneho práva. Smernica má 182 miliónom pracujúcim v EÚ viac pracovných práv a ochrany, aby zodpovedali aktuálnym podmienkam. Komisia teraz posúdi úplnosť a súlad vnútroštátnych opatrení oznámených jednotlivými členskými štátmi a v prípade potreby podnikne náležité kroky.

Vďaka týmto novým pravidlám budú môcť pracujúci lepšie poznať svoje pracovné podmienky, napríklad náplň práce a pracovný čas. Rovnako budú mať právo na včasné a podrobnejšie informácie o základných aspektoch svojej práce, ktorými sú miesto výkonu práce a plat. Ide o dôležitý krok smerom k silnej sociálnej Európe, ktorý tak prináša ľuďom v celej EÚ konkrétne výhody z Európskeho piliera sociálnych práv.

Pracovné práva a ochrana sa rozširujú a aktualizujú tak, aby odrážali nový svet práce. Na základe smernice o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach budú mať pracujúci v EÚ právo:
  • byť podrobnejšie, včas a písomne informovaní o základných aspektoch svojho zamestnania;
  • na obmedzenie dĺžky skúšobnej lehoty pri nástupe do zamestnania na šesť mesiacov;
  • prijať ďalšiu prácu od iného zamestnávateľa; akékoľvek obmedzenie tohto práva sa musí objektívne zdôvodniť;
  • byť v primeranom časovom predstihu informovaní o povahe vyžadovanej práce, najmä ak ide o pracujúcich s nepredvídateľným pracovným časom a v prípade práce na vyžiadanie;
  • na účinné opatrenia, ktoré zabránia zneužívaniu pracovných zmlúv s nestanoveným pracovným časom;
  • dostať písomnú odpoveď na žiadosť o preradenie na inú, bezpečnejšiu pracovnú pozíciu;
  • absolvovať bezplatné zaškolenie na dané pracovné miesto, ktoré je zamestnávateľ povinný poskytnúť.
Predpokladá sa, že právo na informácie o podmienkach zamestnania, ako aj novú formu ochrany v podobe práva na väčšiu predvídateľnosť pracovného času tak odteraz dostanú ďalšie 2 až 3 milióny pracujúcich v neistých a neštandardných formách zamestnania vrátane práce na čiastočný úväzok, dočasnej práce a práce na vyžiadanie. Zároveň sa v smernici rešpektuje flexibilnosť atypickej formy zamestnania tak, aby jej výhody ostali zachované pre zamestnancov aj zamestnávateľov. Smernica prináša výhody aj zamestnávateľom, keďže zaručuje, že ochrana pracovníkov bude vždy zodpovedať najnovším trendom na trhoch práce, znižuje byrokratické prekážky pre zamestnávateľov. Obsahuje napríklad možnosť poskytovať informácie elektronicky a vytvára rovnaké podmienky pre zamestnávateľov v EÚ v záujme spravodlivej hospodárskej súťaže založenej na rovnakej minimálnej úrovni pracovných práv.