utorok 13. septembra 2022

EU: Environmentálna prax

Európska komisia uverejnila tretie preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov, kľúčový nástroj na podávanie správ, ktorým sa podporuje presadzovanie právnych predpisov v oblasti životného prostredia a zvyšuje informovanosť o význame vykonávania environmentálnych pravidiel. Preklenutie priepasti medzi tým, o čom sa rozhoduje na úrovni únie, a tým, čo sa vykonáva v praxi, je nevyhnutné na to, aby sa zabezpečili dobré výsledky v oblasti životného prostredia pre občanov a aby sa zachovali rovnaké podmienky pre podniky a zároveň vytvárali príležitosti pre hospodársky rozvoj.

Súčasný stav v hlavných oblastiach environmentálnej politiky
• Biodiverzita v EÚ naďalej klesá. Medzi biotopy, ktorých stav patrí k najhorším v celej EÚ, sa zaraďujú poloprírodné trávne porasty, rašeliniská, močiare a mokrade. Lesy sú pod obrovským tlakom a väčšina členských štátov musí zintenzívniť úsilie o dokončenie svojich sústav Natura 2000.
• Voda: cesta k dosiahnutiu dobrého stavu vodných útvarov je pomalá a niektoré členské štáty meškajú s prijatím kľúčových nástrojov na riešenie tohto problému, najmä plánov manažmentu povodí. Podobne sa od členských štátov vyžaduje, aby včas prijali svoj plán manažmentu povodňového rizika s cieľom lepšie riadiť povodňové riziká vo svojej krajine. Okrem toho vykonávacie predpisy týkajúce sa pitnej vody v niektorých krajinách naďalej vyvolávajú obavy. Vykonávanie pravidiel EÚ týkajúcich sa dusičnanov a úpravy komunálnych odpadových vôd bolo z dôvodu nedostatočného plánovania a infraštruktúry pomalé, a to aj napriek dostupnosti finančných prostriedkov EÚ.
• Obehové hospodárstvo: hoci väčšina členských štátov má zavedené vnútroštátne stratégie a akčné plány obehového hospodárstva, medzi mierami produktivity zdrojov a využívania obehových materiálov členských štátov sú značné rozdiely. Mierou produktivity sa meria, ako efektívne hospodárstvo využíva zdroje vo výrobe, zatiaľ čo mierou obehového využívania materiálov sa meria podiel materiálov, ktoré sa zhodnocujú a vracajú do hospodárstva. Na zlepšenie potenciálu recyklovateľnosti plastov, stavebných materiálov a textílií treba prijať ďalšie opatrenia. Významným problémom vo všetkých členských štátoch zostáva predchádzanie vzniku odpadu a v niektorých krajinách je stále potrebné riešiť nevyhovujúce skládky.
• Znečisťovanie ovzdušia predstavuje pre Európanov stále veľký zdravotný problém. Členské štáty musia systematicky a konzistentne plniť požiadavky na monitorovanie kvality ovzdušia, aby bolo možné lepšie presadzovať čisté ovzdušie na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ. Dosiahnutie súladu si vyžaduje prísne opatrenia, najmä prechod na udržateľnú mobilitu poháňanú obnoviteľnými zdrojmi energie, zavedenie nízkoemisných poľnohospodárskych techník, a to aj v prípade chovu hospodárskych zvierat a hospodárenia s hnojom a hnojivami.
• Klíma: celkovo existuje dobrá úroveň vykonávania právnych predpisov v oblasti klímy v celej EÚ; teraz je dôležité dohodnúť sa na balíku opatrení na splnenie cieľa – 55 % stanoveného v právnom predpise v oblasti klímy na rok 2030 a vykonávať ho. Úsilie o adaptáciu na zmeny klímy v každom členskom štáte a na úrovni EÚ sa však musí zintenzívniť, aby bolo možné zvládnuť tvrdú realitu narastajúcich klimatických vplyvov. Primerané opatrenia na prevenciu a/alebo minimalizáciu škôd spôsobených zmenou klímy prinášajú významné hospodárske, environmentálne a sociálne prínosy.

Mnohé členské štáty musia zabezpečiť, aby bolo k dispozícii viac finančných prostriedkov na pokrytie investičných potrieb v rámci environmentálnych cieľov a priorít. V rámci tohto preskúmania sa po prvýkrát v prípade každého členského štátu porovnávajú dostupné finančné prostriedky na vykonávanie environmentálnych právnych predpisov s investičnými potrebami. Investičné potreby v EÚ na splnenie environmentálnych cieľov predstavujú 110 miliárd eur ročne. Takmer dve tretiny nedostatku environmentálnych investícií súvisia s riešením všeobecného znečistenia a ochranou vodných útvarov a hospodárenia s nimi.

Prispôsobenie a posilnenie administratívnych kapacít členských štátov má pre zabezpečenie dodržiavania a vykonávania právnych predpisov EÚ zásadný význam a zabezpečenie účinného prístupu k spravodlivosti na vnútroštátnej úrovni je nevyhnutné na vykonávanie environmentálnych právnych predpisov. Ide o piliere environmentálnej správy. Vo väčšine členských štátov je stále priestor na zlepšenie prístupu verejnosti k súdom v súvislosti s napadnutím rozhodnutí, úkonov alebo opomenutí, a to najmä v oblastiach plánovania týkajúcich sa vody, prírody a/alebo kvality ovzdušia. Väčšina členských štátov takisto musí lepšie informovať verejnosť o jej právach na prístup k spravodlivosti.