pondelok 12. septembra 2022

SR: Novela infozákona

Novela slovenského zákona o slobodnom prístupe k informáciám má byť výrazným posunom pre tých, ktorí o informácie žiadajú a rovnako aj pre tých, ktorí ich poskytujú. Významne by mala rozšíriť okruh poskytovaných informácií aj okruh povinných osôb. Navrhovaná účinnosť zákona je 1. január 2023.

Návrh zákona podľa Ministerstva spravodlivosti SR v zásadnej miere pokrýva požiadavky vyplývajúce z Programového vyhlásenia vlády. Zavádza úplne novú definíciu povinnej osoby a rozširuje povinnosti vyplývajúce zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám aj na štátne firmy a dcérske spoločnosti štátnych firiem. Pribudnúť má ďalej povinné zverejňovanie informácií o osobách, ktoré sa uchádzajú o verejnú funkciu, ako aj o samotných verejných funkcionároch. Explicitne ustanovuje povinnosť zverejňovať všetky dodatky k povinne zverejňovaným zmluvám, zároveň sa ruší výnimka pre nesprístupňovanie ich príloh a predlžuje sa lehota povinného zverejnenia zmlúv na 10 rokov, pričom sa vypúšťa výnimka zo zverejňovania zmlúv Národnou diaľničnou spoločnosťou.

Novela infozákona má ambíciu zaviesť právnu úpravu, v dôsledku ktorej by mali byť štúdie a analytické materiály vyhotovené za verejné zdroje sprístupňované vo väčšej miere ako v súčasnosti. V zmysle návrhu sa pre povinnú osobu ustanovuje povinnosť, aby v prípade, ak uzatvára zmluvu, predmetom ktorej je vypracovanie písomnej analýzy, štúdie, procesného auditu alebo iného obdobného dokumentu, dojednala v zmluve so spracovateľom analýzy súhlas spracovateľa analýzy ako nositeľa autorských práv na sprístupnenie analýzy. Sprístupnenie štúdií, analýz alebo iných obdobných materiálov na žiadosť má posilniť transparentnosť a umožniť lepšiu kontrolu účelnosti vynaloženia verejných prostriedkov zo strany verejnosti. Navyše, ich sprístupnenie môže prispieť k širšej odbornej aj laickej debate a zamedziť vzniku duplicitných materiálov na tú istú tému. Úplné znenie návrhu v medzirezortnom pripomienkovom konaní je dostupné na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/523.