pondelok 12. septembra 2022

EU: Štátna pomoc

V roku 2020 poskytli členské štáty v rámci štátnej pomoci na všetky ciele 384 miliárd eur, z ktorých 227,97 miliárd išlo na pomoc podnikom zasiahnutým pandémiou koronavírusu. Európska komisia uverejnila hodnotiacu tabuľku výdavkov na štátnu pomoc za rok 2021, z ktorej je zrejmé, aký dôležitý podiel mala na zachovaní spravodlivého jednotného trhu politika štátnej pomoci, ktorá zároveň umožnila členským štátom podporiť podniky v nečakanej a naliehavej kríze.

Hodnotiaca tabuľka štátnej pomoci za rok 2021 obsahuje výdavky na pomoc, ktoré v roku 2020 vynaložilo 27 členských štátov EÚ a Spojené kráľovstvo. Poukazuje najmä na to, že:
  • V roku 2020 členské štáty a Spojené kráľovstvo vynaložili na na všetky ciele štátnej pomoci s výnimkou pomoci pre železnice a služby všeobecného hospodárskeho záujmu (SVHZ) sumu 384,33 miliardy eur, čo je približne 2,43 % ich kombinovaného HDP za rok 2020. Zatiaľ čo celkové výdavky na opatrenia súvisiace s ochorením COVID-19 dosiahli 227,97 miliardy eur (približne 59 % celkových výdavkov na štátnu pomoc), verejná podpora na iné opatrenia, ktoré nesúvisia s pandémiou koronavírusu, dosiahla úroveň 156,36 miliardy eur (približne 41 % celkových výdavkov).
  • Pokiaľ ide o výdavky na štátnu pomoc v súvislosti s pandémiou koronavírusu, v roku 2020 mali najväčší podiel týchto výdavkov na národnom HDP Poľsko a Grécko (3,8 % a 3,6 %), za nimi nasledovala Malta (3 %), Slovinsko (2,5 %), Maďarsko (2,1 %) a Nemecko (1,9 %). Írsko (0,2 %) a Švédsko (0,2 %) vynaložili v relatívnom vyjadrení najmenej, ďalej nasledujú Fínsko (0,3 %), Belgicko (0,4 %) a Holandsko (0,58 %).
  • Pokiaľ ide o výdavky na ciele štátnej pomoci nesúvisiace s koronavírusom: V roku 2020 zostali výdavky na nekrízové ciele štátnej pomoci v predpandemickom rozmedzí. V porovnaní s rokom 2019 sa zvýšili o 9,12 miliardy eur. Hoci tento nárast je nižší ako medziročný nárast 2018 – 2019 (13,44 miliardy eur), je v súlade s priemerným ročným nárastom v rokoch 2015 – 2019 (9,80 miliardy eur ročne).
  • V súlade s predchádzajúcimi rokmi aj v roku 2020 vynaložili členské štáty najviac prostriedkov na nekrízové ciele ako ochrana životného prostredia a úspory energie (77 miliárd eur), po ktorých nasleduje regionálny rozvoj (18,30 miliardy eur) a výskum a vývoj vrátane inovácií (16,40 miliardy eur).
  • V porovnaní s rokom 2019 sa celkové výdavky z fondov EÚ a finančných prostriedkov členských štátov na nekrízové projekty zvýšili z približne 14,85 miliardy eur v roku 2019 na približne 17,83 miliardy eur v roku 2020, čo znamená zvýšenie o 2,98 miliardy eur (+20 %), a teda o oveľa viac ako v predchádzajúcich dvoch rokoch (+3 % v roku 2019 a + 9% v roku 2018). Ide o doplnenie mimoriadne vysokých súm, ktorými boli spolufinancované opatrenia súvisiace s ochorením COVID-19 (12,95 miliardy eur). Tým sa celkové spolufinancované výdavky na štátnu pomoc v roku 2020 dostali na rekordnú úroveň 30,78 miliardy eur.
  • Podobne ako v predchádzajúcich rokoch členské štáty čoraz viac využívajú všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách (ďalej len „GBER“), ktoré vytvára priestor pre určité opatrenia s obmedzeným vplyvom na vnútorný trh bez potreby predchádzajúceho schválenia komisiou, ako aj iné sektorové skupinové výnimky [t. j. nariadenie o skupinových výnimkách v poľnohospodárstve (ABER) a nariadenie o skupinových výnimkách v rybolove (ďalej len „FIBER“)]. V roku 2020 sa na základe nariadení o skupinových výnimkách vykonalo 79 % nových opatrení štátnej pomoci. Zatiaľčo absolútny počet nových opatrení, na ktoré sa vzťahuje skupinová výnimka, sa v roku 2020 zvýšil (2091 opatrení v roku 2020, 1815 opatrení v roku 2019), v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi ide o nižší podiel na celkových nových opatreniach (nové opatrenia, na ktoré sa vzťahuje skupinová výnimka, predstavovali v roku 2019 +98,8 % celkových nových opatrení). Súvisí to s veľkým nárastom počtu oznámených opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 v roku 2020. Výdavky na opatrenia všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách sa v roku 2020 v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšili (+9 %, 59,5 miliardy eur), hoci pomalším tempom ako v dvoch predchádzajúcich rokoch (+13 % v roku 2018 a +12 % v roku 2019).