pondelok 12. septembra 2022

Novinka: Zelené verejné obstarávanie

Slovenské ministerstvá aj ďalšie štátne inštitúcie budú povinné od 1. októbra 2022 vo verejných obstarávaniach týkajúcich sa výstavby alebo rekonštrukcie pozemných stavieb nad 30 tisíc eur aplikovať nástroje zeleného verejného obstarávania. Povinné zelené verejné obstarávanie pri obstarávaní stavebných prác je jedným z pilierov reforiem v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. 

Výnimku budú mať drobné stavebné práce do 30 tisíc eur, ktoré vzhľadom na svoj charakter, rozsah a hodnotu možno označiť za menej významné, často je ich potrebné vykonať v krátkom čase od zadania za účelom odstránenia vzniknutých škôd na stavbách, resp. ako prevenciu pred vznikom hroziacich škôd.

Strategickým cieľom pre Slovensko je dosiahnutie 50 % podielu zrealizovaných „zelených“ zákaziek orgánmi štátnej správy z celkového objemu nimi uzavretých zmlúv pre vybrané skupiny produktov. Podľa Envirostratégie by mal tento podiel v roku 2030 dosiahnuť až 70 % z celkovej hodnoty verejného obstarávania. Na správnu aplikáciu zeleného verejného obstarávania slúži Metodika zeleného verejného obstarávania, ktorú vypracovalo Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia v súčinnosti s Úradom pre verejné obstarávanie. Metodika je dostupná na: https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/zodpovedne-verejne-obstaravanie/materialy-na-stiahnutie-5d5.html).