utorok 13. septembra 2022

RUZ: Novela obchodného registra

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vyzvali koaličných poslancov, aby posunuli povinnosť nahlásenia identifikačných údajov spoločníkov do obchodného registra na neskorší termín. Doplnenie údajov malo prebehnúť automaticky, avšak napokon sú nútené realizovať podania na obchodný register tisícky štatutárov a spoločníkov, čo spôsobuje zbytočné finančné, administratívne a časové náklady podnikateľom aj štátu samotnému.

Novelou zákona o obchodnom registri (č. 403/2021 Z. z.) sa zaviedol mechanizmus automatického doplnenia identifikačných údajov (tzv. stotožnením) osôb v určitom právnom postavení (štatutár, spoločník atď.) do obchodného registra tak, aby sa pre zapísané osoby v čo najväčšom možnom rozsahu eliminovala povinnosť podať návrh na zápis týchto údajov. Prax však ukázala, že identifikačné údaje (napríklad rodné čísla) v mnohých prípadoch automaticky doplnené neboli, a to aj vtedy, keď takáto identifikácia možná bola. Ide o situácie, kedy rovnaká fyzická osoba figuruje na viacerých pozíciách v spoločnosti, napr. ako spoločník a konateľ zároveň. V takýchto prípadoch bola osoba stotožnená v postavení konateľa, v postavení spoločníka však stotožnenie tej istej fyzickej osoby neprebehlo. V prípadoch, kde automatizované doplnenie identifikačných údajov neprebehlo správne, sú spoločníci tieto údaje nútení obchodnému registru dodatočne oznámiť najneskôr do 30. 9. 2022, pričom návrh je nutné podať výhradne elektronicky. Naviac tým, ktorí si túto povinnosť v stanovenej lehote hrozí pokuta do výšky 3.310 eur. „Komplikovanosť a ťažkopádnosť elektronickej komunikácie so štátom spolu s krátkou lehotou na realizáciu oficiálneho podania vytvárajú enormný tlak na podnikateľov, čo predstavuje pre nich významnú administratívnu a finančnú záťaž“, uviedol Jozef Špirko.

Doplnenie údajov totiž vyžaduje personálne kapacity ako aj adekvátne odborné znalosti. Prílohou návrhu na zápis zmeny musí byť množstvo dokumentov, aj úradne overených. Malí a strední podnikatelia, ktorí častokrát nedisponujú požadovanými odbornými znalosťami na vyplnenie zmenového formulára sú tak nútení obrátiť sa so zápisom jedného identifikačného údaju na advokátske kancelárie, čím sa tento zdanlivo jednoduchý úkon zásadne predražuje, hoci sám o sebe je bez poplatku. „Vyzývame preto koaličných poslancov, aby rýchlou novelou zákona o obchodnom registri posunuli povinnosť nahlásenia identifikačných údajov štatutárov a spoločníkov do obchodného registra na neskorší termín“, dodáva Jozef Špirko. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) zároveň apelujú na zodpovedné rezorty (vnútra a spravodlivosti), aby v budúcnosti nezaťažovali podnikateľov administratívnymi povinnosťami, ktoré i v zmysle zákona proti byrokracii (č. 117/2018) vedia zabezpečiť sami.