utorok 4. októbra 2022

EU: Upozornenia pre Slovensko II.

Európska komisia opäť prijala súbor rozhodnutí o prípadoch nesplnenia povinnosti, ktorými podniká právne kroky proti členským štátom, ktoré si nesplnili povinnosti vyplývajúce z práva EÚ. Cieľom týchto rozhodnutí, ktoré sa týkajú rôznych sektorov a oblastí politiky EÚ, je zaistiť správne uplatňovanie práva EÚ v záujme občanov a podnikov.

Komisia vyzýva POĽSKO, SLOVINSKO a SLOVENSKO, aby v plnej miere transponovali smernicu o predaji tovaru a smernicu o digitálnom obsahu. Rozhodla o zaslaní odôvodneného stanoviska Poľsku, Slovinsku a Slovensku za to, že v plnej miere netransponovali smernicu o predaji tovaru (smernica EÚ 2019/771) a smernicu o digitálnom obsahu (smernica EÚ 2019/770). Lehota, ktorú mali členské štáty na transpozíciu obidvoch smerníc, uplynula 1. júla 2021. V septembri 2021 zaslala komisia formálne výzvy 20 členským štátom, v ktorých tieto členské štáty vyzvala, aby smernice transponovali. Keďže odpovede Poľska, Slovinska a Slovenska dostatočne neriešili obavy komisie, rozhodla o zaslaní odôvodnených stanovísk. Tieto tri členské štáty majú teraz dva mesiace na to, aby odpovedali. Ak odpoveď nebude uspokojivá, komisia môže rozhodnúť o postúpení tejto veci Súdnemu dvoru Európskej únie.

Komisia vyzýva LUXEMBURSKO a SLOVENSKO, aby transponovali pravidlá EÚ týkajúce sa elektronického výberu mýta. Rozhodla o zaslaní odôvodnených stanovísk Luxembursku a Slovensku, pretože netransponovali všetky potrebné ustanovenia smernice o Európskej službe elektronického výberu mýta (EETS, smernica EÚ 2019/520)do vnútroštátneho práva. EETS je systém výberu mýta, ktoré môžu účastníci cestnej premávky v EÚ zaplatiť na základe jednej zmluvy o predplatení s jedným poskytovateľom služieb a pomocou jednej palubnej jednotky, ktorá môže pokrývať všetky členské štáty EÚ. Smernica má dva hlavné ciele: zabezpečiť interoperabilitu elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčiť cezhraničnú výmenu informácií o neuhradenom cestnom mýte. Termín na transpozíciu tejto smernice bol 19. októbra 2021. Komisia v novembri 2021 zaslala v tejto veci Luxembursku a Slovensku formálne výzvy a domnieva sa, že pravidlá EÚ neboli v oboch členských štátoch ešte stále v plnej miere transponované. Komisia preto obidvom krajinám vydáva odôvodnené stanoviská. Ak do dvoch mesiacov nepredložia uspokojivú odpoveď, môže rozhodnúť o postúpení tejto veci Súdnemu dvoru Európskej únie.