piatok 7. októbra 2022

EU: Viac opatrení pre energie

Poslanci Európskeho parlamentu upozorňujú členské štáty, že spotrebiteľom, ktorí si nemôžu dovoliť platiť svoje účty za energiu, by sa nemali odpojiť dodávky, a zdôrazňujú potrebu vyhnúť sa vysťahovaniu zraniteľných domácností, ktoré nie sú schopné platiť svoje účty a náklady na prenájom. Spotrebitelia by mali byť lepšie chránení pred pozastavením alebo zrušením zmlúv s pevnou sadzbou dodávateľmi, ako aj pred nadmernými zálohovými platbami za plyn a elektrinu.  Výnimočná situácia si vyžaduje mimoriadne núdzové opatrenia, pričom členské štáty majú konať spoločne a jednotne. Všetky iniciatívy prijaté na úrovni Európskej únie musia byť z dlhodobého hľadiska plne zlučiteľné s cieľmi v oblasti klímy.

Podľa poslancov spoločnosti, ktoré profitovali z neočakávaných ziskov, musia prispieť k zmierneniu negatívnych dôsledkov krízy. V zásade vítajú dohodu Rady o stanovení stropu príjmov z tzv. inframarginálnych technológií používaných na výrobu elektrickej energie, ako sú obnoviteľné zdroje energie, jadrová energia a hnedé uhlie. Pokiaľ ide o navrhované solidárne príspevky zo zisku ropných, plynárenských, uhoľných a rafinérskych spoločností, poslanci varujú, že niektoré z najväčších energetických spoločností nemusia platiť príspevok, a žiadajú príspevok navrhnúť tak, aby zabránil vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Požadujú tiež, aby Komisia posúdila, aké by malo byť primerané ziskové rozpätie, a aby podnikla ďalšie kroky na zavedenie dane z neočakávaných ziskov pre spoločnosti, ktoré nadmerne profitovali z energetickej krízy.  Parlament vyzýva Európsku komisiu, aby navrhla vhodný cenový strop pre dovoz plynu prostredníctvom plynovodov, najmä z Ruska, a konštatuje, že nástroje EÚ na spoločný nákup plynu by sa mali zmodernizovať tak, aby sa znížila cena dovozu.

Príjmy z neočakávaných ziskov by mali byť prínosom pre spotrebiteľov a podniky, najmä zraniteľné domácnosti a malé a stredné podniky. Mali by ísť ruka v ruke s rozsiahlymi inováciami a investíciami do energie z obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti a infraštruktúry, a nie motivovať domácnosti a podniky, aby spotrebovávali viac dotovanej energie. Parlament je pripravený analyzovať každý návrh na reformu trhu s elektrinou a zabezpečiť, aby jeho nastavenie vysielalo správny signál na investovanie do dekarbonizácie, umožnilo občanom a priemyselným odvetviam využívať bezpečnú, cenovo dostupnú a čistú energiu a zároveň riešiť neprimerané zisky. Európska komisia by mala zanalyzovať oddelenie cien elektrickej energie od cien plynu. Poslanci Európskeho ju tiež vyzývajú, aby dôkladne preskúmala činnosti finančných aktérov, ktorí prispeli ku kolísaniu cien uhlíka, a aby podnikla kroky na odstránenie vplyvu špekulatívneho kapitálu na trh s kvótami v rámci EU ETS. Opätovne tiež vyzývajú na okamžité a úplné embargo na dovoz ropy, uhlia, jadrového paliva a plynu z Ruska a na úplné zrušenie projektov Nord Stream 1 a 2.