pondelok 3. októbra 2022

Výzva: Európske inovačné partnerstvo

Žiadatelia o podporu na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín Európskeho inovačného partnerstva (EIP) budú môcť podávať žiadosti od 24. októbra 2022, kedy bude výzva zverejnená na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Z Programu rozvoja vidieka (PRV) 2014 – 2022 je na ňu vyčlenených vyše 10 miliónov EUR. Prostriedky sú určené na zlepšenie transferu inovácií medzi výskumnou a aplikačnou sférou.

EIP je inovatívny prístup zameraný na zabezpečovanie spoločenských prínosov, posilňuje vzájomnú spoluprácu a riešenie problémov prostredníctvom prepojení. Poskytuje vhodné podmienky na spoluprácu výskumných a inovačných partnerov a na dosahovanie lepších a rýchlejších výsledkov v porovnaní s existujúcimi prístupmi. Cieľom EIP je zabezpečiť konkurencieschopnosť a udržateľnosť európskeho poľnohospodárskeho a lesníckeho sektora a zaistiť stabilné dodávky potravín, krmív a bio-materiálov, a to posilňovaním inovácií a prepájaním existujúcich politík a nástrojov.

Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty pôsobiace v oblasti vedy, výskumu, poľnohospodárstva, potravinárstva alebo lesného hospodárstva. Operačné skupiny Európskeho inovačného partnerstva môžu požiadať o podporu, ktorá je súčasťou PRV 2014 – 2022, podopatrenie 16.1. – Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva, do výšky 200 000 EUR oprávnených výdavkov. Na zaradenie žiadateľa do typu regiónu je považovaná lokalita, kde sa vynaloží viac ako polovica oprávnených výdavkov.

Zároveň rezort pôdohospodárstva spúšťa v poradí druhú výzvu na predkladanie obsahových námetov 56/PRV/2022 v rámci PRV 2014 – 2022. Tie obsahové námety, ktoré budú disponovať kladným stanoviskom sa budú môcť, v rámci výzvy, uchádzať o vyššie spomenutý nenávratný finančný príspevok.