utorok 16. januára 2024

EU: Nové pravidlá boja proti podvodom

Nové pravidlá transparentnosti od 1. januára t. r. majú členským štátom EÚ pomôcť zakročiť proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH). Daňové správy členských štátov EÚ majú k dispozícii informácie o platbách, ktoré im umožnia ľahšie odhaľovať podvody v oblasti DPH. Osobitná pozornosť sa pritom venuje elektronickému obchodu, v ktorom sa obzvlášť často nedodržiavajú predpisy a vyskytujú podvody v oblasti DPH. To zase na druhej strane spôsobuje výpadky daňových príjmov, z ktorých sa financujú tie najdôležitejšie verejné služby.

Niektorí on-line predávajúci bez fyzickej prítomnosti v členskom štáte EÚ predávajú tovar a služby spotrebiteľom v EÚ bez registrácie ako platitelia DPH v EÚ. Prípadne pri predaji cez internet deklarujú nižšiu než skutočnú hodnotu ich tovaru a služieb. Členské štáty preto potrebujú účinnejšie nástroje na odhaľovanie tohto nezákonného správania a zakročenie proti nemu. Nový systém využíva kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú poskytovatelia platobných služieb (napr. banky, inštitúcie elektronických peňazí, platobné inštitúcie a poštové žírové služby), ktorí spoločne uľahčujú viac než 90 % on-line nákupov v EÚ. Od 1. januára sú povinní monitorovať príjemcov cezhraničných platieb a od 1. apríla daňovým správam členských štátov EÚ zasielať informácie o tých z nich, ktorí prijímajú viac ako 25 cezhraničných platieb za štvrťrok.

Tieto informácie sa budú sústreďovať v novej európskej databáze vyvinutej Európskou komisiou, a to v centrálnom elektronickom systéme informácií o platbách (CESOP), kde sa budú uchovávať, zhromažďovať a overovať porovnaním s inými údajmi. Všetky informácie v databáze CESOP sa potom sprístupnia členským štátom cez Eurofisc, sieť špecialistov EÚ na boj proti podvodom v oblasti DPH, ktorá funguje od roku 2010. Členským štátom to výrazne uľahčí analýzu údajov a identifikáciu online predajcov, ktorí si neplnia povinnosti v oblasti DPH, a to vrátane podnikov, ktoré sa nenachádzajú v EÚ. Styční úradníci Eurofiscu sú takisto oprávnení prijímať vhodné opatrenia na vnútroštátnej úrovni, ako je vybavovanie žiadostí o informácie, audity alebo zrušenie registrácie identifikačných čísel pre DPH. Podobné ustanovenia sú už v platnosti v niektorých členských štátoch a druhých krajinách, kde sú preukázateľne účinné v boji proti podvodom v odvetví elektronického obchodu.