utorok 30. januára 2024

EU: Podpora startupov a MSP v umelej inteligencii

Európska komisia zavádza balík opatrení na podporu európskych startupov a MSP pri vývoji dôveryhodnej umelej inteligencie, ktorá rešpektuje hodnoty a pravidlá Európskej únie. Nadväzuje to na politickú dohodu dosiahnutú v decembri 2023 o akte EÚ o umelej inteligencii – prvom komplexnom zákone o umelej inteligencii na svete – ktorým sa podporí vývoj, zavádzanie a využívanie dôveryhodnej umelej inteligencie v EÚ.

Opatrenia zahŕňajú:
• zmenu nariadenia o spoločnom podniku pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku s cieľom zriadiť továrne umelej inteligencie, ktoré budú novým pilierom pre činnosti spoločného podniku v oblasti superpočítačov EÚ. Táto zmena sa týka:
o získavania, modernizácie a prevádzky superpočítačov zameraných na umelú inteligenciu s cieľom umožniť rýchle strojové učenie a trénovanie veľkých modelov umelej inteligencie na všeobecné účely (GPAI);
o uľahčenia prístupu k superpočítačom zameraným na umelú inteligenciu, čím sa prispeje k rozšíreniu používania umelej inteligencie na veľký počet verejných a súkromných používateľov vrátane startupov a MSP;
o ponuky jednotného kontaktného miesta pre startupy a inovátorov, podpory ekosystému startupov a výskumu v oblasti umelej inteligencie pri algoritmickom vývoji, testovania hodnotenia a validácie rozsiahlych modelov umelej inteligencie, poskytovania programovacích zariadení priaznivých pre superpočítače a iných služieb podporujúcich umelú inteligenciu;
o umožnenia vývoja rôznych nových aplikácií umelej inteligencie založených na modeloch umelej inteligencie na všeobecné účely.
• Rozhodnutie zriadiť úrad pre umelú inteligenciu v rámci Európskej komisie, ktorý zabezpečí rozvoj a koordináciu politiky v oblasti umelej inteligencie na európskej úrovni, ako aj dohľad nad vykonávaním a presadzovaním pripravovaného aktu o umelej inteligencii.
• Oznámenie EÚ o podpore startupov a inovácií v oblasti umelej inteligencie, v ktorom sa uvádzajú ďalšie kľúčové činnosti:
o finančná podpora Európskej komisie v prospech generatívnej umelej inteligencie prostredníctvom programu Horizont Európa a programu Digitálna Európa. Tento balík prinesie dodatočné celkové verejné a súkromné investície vo výške približne 4 miliardy EUR do roku 2027;
o sprievodné iniciatívy na posilnenie talentov EÚ v oblasti generatívnej umelej inteligencie prostredníctvom činností v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, získavania nových zručností a rekvalifikácie;
o ďalšia podpora verejných a súkromných investícií do startupov a rozširujúcich sa podnikov v oblasti umelej inteligencie, a to aj prostredníctvom rizikového kapitálu alebo kapitálovej podpory (vrátane nových iniciatív programu EIC Akcelerátor a Programu InvestEU);
o urýchlenie vývoja a zavádzania spoločných európskych dátových priestorov sprístupnených komunite zaoberajúcej sa umelou inteligenciou, pre ktorú sú dáta kľúčovým zdrojom na trénovanie a zlepšovanie ich modelov.

Zároveň bol uverejnený aj nový pracovný dokument útvarov komisie o spoločných európskych dátových priestoroch, ktorý poskytuje správu o aktuálnom stave;
o iniciatíva „GenAI4EU“, ktorej cieľom je podporiť vývoj nových prípadov použitia a nových aplikácií v 14 priemyselných ekosystémoch Európy, ako aj vo verejnom sektore. Medzi oblasti uplatňovania patrí robotika, zdravotníctvo, biotechnológie, výroba, mobilita, klíma a virtuálne svety. Komisia s niekoľkými členskými štátmi zriaďuje aj dve konzorciá pre európsku digitálnu infraštruktúru (EDIC):
• Cieľom „Aliancie pre jazykové technológie“ (ALT-EDIC) je vyvinúť spoločnú európsku infraštruktúru v oblasti jazykových technológií s cieľom riešiť nedostatok dát týkajúcich sa európskych jazykoch potrebných na trénovanie riešení umelej inteligencie, ako aj presadzovať jazykovú rozmanitosť a kultúrne bohatstvo Európy. Podporí sa tým vývoj veľkých európskych jazykových modelov.
• Konzorcium „CitiVERSE“ EDIC bude uplatňovať najmodernejšie nástroje umelej inteligencie s cieľom rozvíjať a posilňovať miestne digitálne dvojčatá pre inteligentné komunity, čo pomôže mestám simulovať a optimalizovať procesy od riadenia dopravy až po odpadové hospodárstvo.

Komisia prijala aj Oznámenie AI@EC, v ktorom načrtla vlastný strategický prístup k využívaniu umelej inteligencie. Pripravuje sa aj na podporu orgánov verejnej správy EÚ pri ich vlastnom prijímaní a využívaní umelej inteligencie. Európsky parlament a Rada teraz zvážia zmeny nariadenia, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku. Zriadi sa úrad pre umelú inteligenciu, ktorý bude vykonávať budúci akt o umelej inteligencii na úrovni EÚ a bude dohliadať na pravidlá pre modely a systémy umelej inteligencie na všeobecné účely. Mal by sa stať ústredným koordinačným orgánom pre politiku v oblasti umelej inteligencie na úrovni EÚ a spolupracovať s ostatnými odbormi Európskej komisie, orgánmi EÚ, členskými štátmi a komunitou zainteresovaných strán. Bude mať medzinárodné poslanie a bude podporovať prístup EÚ k riadeniu umelej inteligencie a prispievať k medzinárodným činnostiam EÚ v oblasti umelej inteligencie. Vo všeobecnej rovine by mal úrad pre umelú inteligenciu prehlbovať poznatky a porozumenie v oblasti umelej inteligencie a podporovať zavádzanie umelej inteligencie a inovácie. Členské štáty teraz s podporou komisie zriadia Konzorciá pre európsku digitálnu infraštruktúru ALT-EDIC a CitiVERSE EDIC.