štvrtok 1. februára 2024

EU: Vyššia hospodárska bezpečnosť

Päť iniciatív Európskej komisie majú v čase rastúceho geopolitického napätia a intenzívnych technologických zmien zvýšiť hospodársku bezpečnosť Európskej únie. Cieľom je zároveň podporovať otvorenosť obchodu, investícií a výskumu v prospech hospodárstva EÚ v súlade s Európskou stratégiou hospodárskej bezpečnosti z júna 2023
.

Zámerom prijatých iniciatív je:
• ďalej posilňovať ochranu bezpečnosti a verejného poriadku v EÚ navrhnutím lepšieho preverovania zahraničných investícií smerujúcich do EÚ,
• podporovať diskusie a opatrenia zamerané na väčšiu európsku koordináciu v oblasti kontroly vývozu, a to pri plnom rešpektovaní existujúcich multilaterálnych režimov a výsad členských štátov,
• viesť konzultácie s členskými štátmi a zainteresovanými stranami v snahe identifikovať potenciálne riziká vyplývajúce z odchádzajúcich investícií nasmerovaných do úzkeho okruhu technológií,
• podporovať ďalšie diskusie o lepšej podpore výskumu a vývoja zahŕňajúceho technológie s potenciálom dvojakého použitia,
• navrhnúť Rade, aby odporučila opatrenia zamerané na posilnenie bezpečnosti výskumu na vnútroštátnej a sektorovej úrovni.
Budúce opatrenia EÚ sa budú naďalej opierať o prebiehajúce posudzovanie rizík a strategickú koordináciu s členskými štátmi, ktorej cieľom je zabezpečiť spoločné chápanie rizík, ktorým Európa čelí, a vhodných opatrení.

Možnosti podpory výskumu a vývoja v oblasti technológií s potenciálom dvojakého použitia: Bielou knihou o možnostiach posilnenia podpory výskumu a vývoja technológií s potenciálom dvojakého použitia otvára Európska komisia verejnú konzultáciu. V bielej knihe sa preskúmavajú súčasné relevantné programy financovania EÚ vzhľadom na existujúce a vznikajúce geopolitické výzvy a posudzuje sa, či je táto podpora pre technológie s potenciálom dvojakého použitia primeraná. Následne sú v nej načrtnuté tri možnosti ďalšieho vývoja: 1) pokračovať ďalej na základe súčasnej úpravy; 2) zrušiť výlučné zameranie na civilné aplikácie vo vybraných častiach programu, ktorý nahradí program Horizont Európa a 3) vytvoriť špecializovaný nástroj s osobitným zameraním na výskum a vývoj s potenciálom dvojakého použitia. Verejné orgány, občianska spoločnosť, priemysel a akademická obec sa môžu do otvorenej verejnej konzultácie zapojiť do 30. apríla 2024.

Zvýšenie bezpečnosti výskumu v celej EÚ: V dnešnom zložitom geopolitickom kontexte môžu byť otvorenosť a spolupráca bez hraníc v sektore výskumu a inovácií zneužité a môžu sa zmeniť na zraniteľnosť. Výsledky medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a inovácií môžu byť použité na vojenské účely v tretích krajinách alebo v rozpore so základnými hodnotami. Vysokoškolské a výskumné inštitúcie môžu podľahnúť zhubnému vplyvu autoritárskych štátov. Vzhľadom na uvedené skutočnosti predkladá Európska komisia návrh odporúčania Rady, ktoré má pre členské štáty a všeobecne sektor výskumu a inovácií zabezpečiť väčšiu zrozumiteľnosť a poskytnúť im usmernenia a podporu. Opatrenia na úrovni EÚ sú nevyhnutné na to, aby sa zabezpečila konzistentnosť v celej Európe a zabránilo sa uplatneniu spleti rozličných opatrení. Spojením síl na všetkých úrovniach v celej únii môžeme zmierniť riziká ohrozujúce bezpečnosť výskumu a zabezpečiť, aby bola medzinárodná spolupráca v oblasti výskumu a inovácií otvorená aj bezpečná. Celkový prístup k medzinárodnej spolupráci v oblasti výskumu sa riadi zásadou „taká otvorená, ako je len možné, taká uzavretá, ako je potrebné“.