utorok 16. apríla 2024

EU: Sexuálne a reprodukčné právo

Podľa prijatého uznesenia poslanci Európskeho parlamentu požadujú zakotviť právo na umelé prerušenie tehotenstva do Charty základných práv EÚ. Zdravotná starostlivosť vrátane sexuálneho a reprodukčného zdravia spadá pod národné právomoci. Zmena Charty základných práv EÚ tak, aby zahŕňala umelé prerušenie tehotenstva, by si vyžadovala jednomyseľný súhlas všetkých členských štátov. Prvou krajinou, ktorá zakotvila právo na interrupciu do svojej ústavy 4. marca 2024, sa stalo Francúzsko.

Poslanci odsudzujú spiatočníctvo v oblasti práv žien a všetky pokusy obmedziť alebo odstrániť existujúcu ochranu sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv (SRHR) a rodovej rovnosti, ku ktorým dochádza na celom svete vrátane členských štátov EÚ. Článok 3 Charty sa má doplniť tak, aby „každý mal právo na telesnú autonómiu, na slobodný, informovaný, úplný a univerzálny prístup k SRHR a ku všetkým súvisiacim zdravotníckym službám bez diskriminácie, vrátane prístupu k bezpečnému a zákonnému prerušeniu tehotenstva“. Text vyzýva členské štáty, aby plne dekriminalizovali interrupcie v súlade s usmerneniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z roku 2022 a aby odstránili prekážky brániace interrupciám a bojovali proti nim, a vyzýva Poľsko a Maltu, aby zrušili svoje zákony a iné opatrenia, ktoré ich zakazujú a obmedzujú. Poslanci odsudzujú skutočnosť, že v niektorých členských štátoch je interrupcia odopieraná praktickými lekármi a v niektorých prípadoch aj celými zdravotníckymi zariadeniami na základe doložky o svedomí, často v situáciách, keď akékoľvek oneskorenie ohrozí život alebo zdravie pacienta.

Metódy a postupy pri umelom prerušení tehotenstva by mali byť povinnou súčasťou učebných osnov pre lekárov a študentov medicíny. Členské štáty by mali zabezpečiť prístup k celej škále služieb SRHR vrátane komplexnej a veku primeranej sexuálnej a vzťahovej výchove. Mali by sa sprístupniť dostupné, bezpečné a bezplatné antikoncepčné metódy a zásoby a poradenstvo pri plánovaní rodičovstva, pričom by sa mala venovať osobitná pozornosť osloveniu zraniteľných skupín. Poslanci tvrdia, že ženy z chudobných pomerom sú neprimerane zasiahnuté právnymi, finančnými, sociálnymi a praktickými prekážkami a obmedzeniami pokiaľ ide o umelé prerušenie tehotenstva a vyzývajú členské štáty, aby tieto prekážky odstránili.

Poslanci sa obávajú výrazného nárastu financovania skupín, ktoré bojujú proti rodovej rovnosti a možnostiam voľby na celom svete vrátane EÚ. Vyzývajú Európsku komisiu, aby zabezpečila, že organizácie, ktoré bojujú proti rodovej rovnosti a právam žien vrátane reprodukčných práv, nebudú dostávať finančné prostriedky EÚ. Členské štáty a miestne samosprávy musia zvýšiť svoje výdavky na programy a podporu pre zdravotnú starostlivosť a služby plánovaného rodičovstva.