streda 19. apríla 2017

OP Výskum a inovácie: 17 miliónov eur pre Bratislavský kraj
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v Bratislavskom kraji.

Podpora je určená pre malé, stredné aj veľké podniky, pričom ich projekt má byť zameraný na priemyselný výskum, experimentálny vývoj, ochranu práv duševného vlastníctva alebo realizáciu inovačných opatrení. Musí obsahovať výskumno-vývojovú a inovačnú časť. V prípade výskumno-vývojových aktivít musí byť dosiahnutý výstup vo forme hmotného majetku (prototyp, štúdia, dokumentácia) a/alebo nehmotného majetku (oceniteľné práva, softvér, aktivované náklady na vývoj). V prípade inovačných aktivít musí byť výsledkom inovácia procesu, produktu alebo organizačná inovácia a zároveň musí byť výsledok výskumno-vývojovej časti zavedený do produkčnej praxe.

V rámci výzvy sú k dispozícii prostriedky vo výške 17 miliónov eur. Intenzita pomoci  sa pohybuje od 25% do 80% v závislosti od oprávnenej aktivity a veľkosti podniku, pričom zvýhodnené sú malé a stredné podniky. Podporené môžu byť iba projekty na území Bratislavského kraja.

Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku sa budú posudzovať v rámci hodnotiacich kôl. Uzávierky prvého a druhého hodnotiaceho kola sú naplánované na 30. júna 2017, resp. 31. augusta 2017. Uzávierky ďalších kôl sú naplánované na posledný pracovný deň každého druhého nasledujúceho mesiaca. K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov.