piatok 21. apríla 2017

Upozorňujeme: Colné konania už len elektronicky
Od 1. mája 2017 sa zavádza povinná elektronická komunikáciá pri podávaní colných vyhlásení pri dovoze tovaru z tretích štátov v štandardnom postupe (e-dovoz). Po tomto termíne prijme Colný úrad Nitra na pobočkách v Topolčanoch, Komárne, Nitre, Nových Zámkoch a Leviciach dovozné colné vyhlásenie v listinnej podobe len v prípade nefunkčnosti systému v tzv. havarijnom postupe.

Informačný systém e-dovoz bude umožňovať viaceré funkcionality, napr. automatizované uvoľnenie záruky, predkladanie elektronických príloh k colným vyhláseniam (faktúry, nákladné listy a podobne). Zavedením e-dovozu sa rozširuje možnosť elektronickej komunikácie na všetky oblasti – tranzit, vývoz, predbežné colné vyhlásenia aj dovoz. Jednou z hlavných podmienok je registrácia do Centrálneho elektronického priečinka. Obchodníci, ktorí využívajú elektronické colné konanie vo vývoze a tranzite a pri predkladaní predbežných colných vyhlásení, nemusia prechádzať opätovnou registráciou.

Na elektronickú komunikáciu sa musia pripraviť aj držitelia povolení, ktorí vykonávajú colné konanie v tzv. zjednodušenom postupe, pri ktorom tovar nie je fyzicky prepravovaný na colný úrad, ale colné konanie prebieha priamo v priestoroch hospodárskeho subjektu. Termíny zavedenia elektronickej komunikácie pri podávaní colných vyhlásení, ako aj všetky potrebné informácie k jej realizácii sú uvedené na www.cep.financnasprava.sk/cep/portw/cep.ui.cms/.