štvrtok 15. júna 2017

Aktuálne: Zmena súdnych poplatkov
Súdne poplatky upravia dve novely zákonov: o obchodnom registri a o sudcoch a prísediacich. Od 15. júna 2017 sa zruší súdny poplatok za elektronické zaslanie listiny zo zbierky listín vo výške 0,33 eura.

Od 1. júla 2017 sa stanú účinnými ďalšie zmeny:

-          Pribudne nový dôvod, kedy súd konanie nezastaví: súd nezastaví konanie, ak sa do konca lehoty na zaplatenie súdneho poplatku podá návrh na oslobodenie a súd návrhu vyhovie.

-          Zvýši sa poplatok za ďalšie rovnopisy: do 30. júna 2017 sa za každých desať začatých strán rovnopisu, odpisu alebo výpisu platí súdny poplatok vo výške 1,50 eura. Od 1. júla 2017 sa suma zvýši na 10 eur za každý rovnopis, odpis alebo výpis.

-          V zastavenom konaní sa bude môcť pokračovať iba za splnenia podmienky: sk po 1. júli 2017 zaplatí poplatník súdny poplatok po lehote a konanie už bolo zastavené, bude sa v ňom pokračovať, len ak k zastaveniu konania nemalo vôbec dôjsť (napr. konanie sa zastavilo len z dôvodu, že nastala technická chyba pri spárovaní poplatku a podobne).

-          Rozhodovať bude vyšší súdny úradník: vo veciach súdnych poplatkov bude rozhodovať vyšší súdny úradník. Sudca bude konať iba v prípade, ak bude treba rozhodnúť o sťažnosti proti rozhodnutiu vyššieho súdneho úradníka.

-          Za spracovanie podania bude treba zaplatiť: súdny poplatok 20 eur bude musieť od 1. januára 2018 zaplatiť orgán verejnej moci, advokát, súdny exekútor, notár alebo správca, ak spraví podanie listinne alebo ho podá elektronicky, ale doručí ho inak než do elektronickej schránky súdu (napr. na emailovú adresu).