piatok 16. júna 2017

Aktuálne: Zmeny v sociálnom poistení
Od 1. júla 2017 začína platiť novelizovaný zákon č. 2/2017 Z. z., ktorý umožní vymáhať pohľadávky na sociálnom poistení prednostne cez Sociálnu poisťovňu.

Cieľom je odstrániť negatívne vplyvy na dlžníkov, ktoré so sebou exekúcia prináša. Odbúrať sa majú náklady na odmenu exekútora, trovy exekúcie a taktiež sa má zabrániť špekulatívnym postupom, ktorými sa dlžníci proti exekúcii snažia v niektorých prípadoch brániť (napr. zlučovanie firiem, predaj obchodných podielov, zánik firiem a podobne).

Už právna úprava sociálneho poistenia v rokoch 1994 až 2004 umožňovala Sociálnej poisťovni vymáhať pohľadávky. Od 1. júla 2017 sa zavedením osobitných ustanovení do zákona o sociálnom poistení opäť zveruje vymáhanie pohľadávok do kompetencie Sociálnej poisťovne. Zákon pripúšťa tri spôsoby: zrážky zo mzdy a z iných príjmov, prikázanie peňažnej pohľadávky z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, zrážky z dávok vyplácaných Sociálnou poisťovňou.