piatok 16. júna 2017

EU: Enviromentálny hluk
Aj Slovensko by malo európska smernica o hluku vypracovať strategické hlukové mapy a akčné plány. Environmentálny hluk spôsobovaný cestnou, železničnou a leteckou dopravou, priemyslom, výstavbou a niektorými ďalšími činnosťami je druhou hlavnou príčinou predčasných úmrtí po znečistení vzduchu.

V smernici o hluku sa od členských štátov vyžaduje, aby prijali hlukové mapy ukazujúce vystavenie hluku vo väčších aglomeráciách pozdĺž hlavných železničných tratí a ciest alebo väčších letísk. Tieto mapy potom slúžia ako základ na vymedzenie opatrení v akčných plánoch týkajúcich sa hluku. Komisia už zaslala Slovensku formálnu výzvu v apríli 2016, v ktorej ho žiadala, aby splnilo hlavné požiadavky smernice o hluku. Keďže však doposiaľ neboli prijaté strategické hlukové mapy v prípade 445 väčších cestných úsekov a akčné plány v prípade 2 aglomerácií, 462 väčších cestných úsekov a všetkých 16 väčších železničných úsekov, EK sa rozhodla zaslať odôvodnené stanovisko. Slovensko má teraz dva mesiace na odpoveď. V opačnom prípade môže byť zažalované na Súdnom dvore EÚ.

Aj Česká republika ešte stále musí prijať viacero hlukových máp a všetky akčné plány týkajúce sa hluku v prípade aglomerácií, väčších ciest, železničných tratí a letísk. Komisia sa preto rozhodla zaslať odôvodnené stanovisko. České orgány majú teraz dva mesiace na odpoveď.