utorok 25. júla 2017

Aktuálne: Obchodný register čakajú zmeny
Zápisy, zmeny a výmaz údajov budú vykonávať nielen súdy, ale aj externí registrátori. Rozšírenie počtu registrátorov z pôvodných 8 na 150 odbremenení súdny systém a skráti priemerný čas potrebný na zapísanie obchodnej spoločnosti z 5 dní na „obratom“.

Prínosy projektu spočívajú predovšetkým v zjednodušení a skrátení úkonov súvisiacich s registráciou. Nový informačný systém bude tiež odstraňovať kolíziu viacerých návrhov týkajúcich sa tej istej spoločnosti. Zabezpečiť má 100% kvalitu a integritu dát v registri, ktoré budú použiteľné na právne účely on-line. Informácie zverejnené v rámci systému budú právne záväzné aj bez potreby výpisu z Obchodného registra.

Podporované budú aj rôzne kontroly pri registrácií, napríklad automatická kontrola voči všetkým referenčným registrom a najmä finančnej správe. V tomto kontexte bude dôležité prepojenie s registrom diskvalifikovaných osôb, ktoré umožní zablokovať vybrané úkony a výmaz existujúcich zápisov, ako aj riešenie dôsledkov zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Celková maximálna suma vyčlenená v rámci relevantného špecifického cieľa na vyzvanie národný projekt Informačný systém Obchodného registra predstavuje 9.936.207,00 EUR. Dátum uzávierky vyzvania na národný projekt je 13.10.2017.