pondelok 24. júla 2017

Novinka: Centrálny ekonomický systém
Implementácia nového informačného systému má Ministerstvu financií SR umožniť centrálne metodicky riadiť a usmerňovať subjekty štátnej správy, zefektívňovať ich výkon a znižovať náklady na ich prevádzku.

CES sa bude skladať z modulov (napr. Finančné účtovníctvo, Rozpočet, Evidencia majetku, Personalistika, Mzdy, Materiálové hospodárstvo a iné), ktorých súčasťou budú štandardizované procesy ekonomických a podporných agend subjektov štátnej správy. Do projektu bude zapojených 487 organizácií štátnej správy prostredníctvom Dohody o migrácii zapájanej organizácie do CES (nastavenie inštancie / klienta / účtovného okruhu a finálne nastavenie procesov pre potreby zapájanej organizácie). Vo vybraných organizáciách budú implementované v rámci CES aj ďalšie aplikačné moduly (napr. Správa pohľadávok zmluvného účtu - evidencia a správa súdnych pohľadávok na Ministerstve spravodlivosti SR či Služby vysunutých pracovísk - na zastupiteľských úradoch v rámci rezortu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR). 

Prínosy projektu majú spočívať najmä v okamžitej dostupnosti dát pre analýzy a riadenie verejných financií, v úspore finančných zdrojov určených na správu a prevádzku vlastných ekonomických IS dotknutých organizácií, v presnosti účtovných závierok a efektívnosti nastavenie procesov účtovníctva a konsolidácie a v zlepšení kvality a konzistentnosti dát v oblasti výkazníctva štátnej a verejnej správy. 

Celková maximálna suma vyčlenená v rámci relevantného špecifického cieľa na toto vyzvanie predstavuje 48.185.000,00 EUR. Dátum uzávierky vyzvania na národný projekt je 13.10.2017.