piatok 28. júla 2017

Upozorňujeme: Register partnerov verejného sektora
Všetky spoločnosti, ktoré chcú obchodovať so štátom v objeme vyššom ako 100-tisíc eur, alebo v prípade opakovaného plnenia 250-tisíc eur, musia byť zapísané v Registri partnerov verejného sektora.

Uvedenú povinnosť zaviedol zákon o registri partnerov verejného sektora (tzv. protischránkový zákon) účinný od 1. februára 2017.  Zákon zároveň obsahuje prechodné obdobie, ktoré sa končí 31. júla 2017. V praxi to znamená, že do daného termínu musia byť v Registri partnerov verejného sektora zapísané všetky osoby, ktoré so štátom obchodovali ešte pred účinnosťou zákona, majú platne uzatvorené zmluvy a spĺňajú stanovený finančný limit. Rovnakú lehotu majú aj tie osoby, ktoré boli do účinnosti zákona zapísané v Registri konečných užívateľov výhod vedenom na Úrade pre verejné obstarávanie. Údaje z Registra koncových užívateľ výhod sa síce do Registra partnerov verejného sektora transformovali automaticky, ale osoby musia do konca prechodného obdobia zabezpečiť zosúladenie zapisovaných údajov s novou právnou úpravou a overiť identifikáciu konečného užívateľa výhod prostredníctvom oprávnenej osoby. Oprávnená osoba vykonáva v rámci registračného konania všetky úkony (prvozápis, zmena, výmaz) a zároveň zodpovedá za správnosť a úplnosť registrovaných údajov.

Povinnosť registrácie sa za predpokladu splnenia finančného limitu týka aj zdravotných poisťovní, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, držiteľov banského oprávnenia a povolenia na podnikanie v zmysle zákona o energetike a tiež osôb poverených správcom výberu úhrady diaľničnej známky a mýta.

Nesplnenie uvedených povinností do 31. júla 2017 môže mať za následok výmaz z registra, odstúpenie štátu od zmluvy alebo bez hrozby sankcie skončenie plnenia zmluvných povinností.