utorok 11. júla 2017

Aktuálne: Príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd a kanalizáciu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vypísalo novú eurofondovú výzvu zameranú na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd a kanalizáciu. Vyčlenených je 55 miliónov eur.


Výzva je zaradená do programu Integrovaný regionálny operačný program (IROP) v rámci prioritnej osi 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie. Prioritou je investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky Európskej únie v oblasti životného prostredia. K dispozícii je 55 miliónov eur pre všetky kraje okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Medzi oprávnené aktivity sú zaradené rekonštrukcia prívodov vody, vodovodných sietí, objektov a zariadení verejného vodovodu, rekonštrukcia stokovej siete, objektov a zariadení verejnej kanalizácie v obciach, budovanie verejných vodovodov, budovanie verejných kanalizácií a budovanie a rekonštrukcia čistiarní odpadových vôd, rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov podzemných vôd, intenzifikácia existujúcich vodárenských zdrojov a budovanie nových vodárenských zdrojov podzemných vôd.

O finančné prostriedky sa môžu uchádzať obce, združenia obcí, vlastníci verejných vodovodov, verejných kanalizácií a právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Minimálna ani maximálna výška príspevku nie sú stanovené. Výzva je vyhlásená vo forme otvorenej výzvy, ktorej uzavretie nastane vyčerpaním finančných prostriedkov na to vyčlenených. Uzavretie prvého hodnotiaceho kola je 26.9.2017 a druhého kola 22.12.2017. Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v trojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie.