štvrtok 13. júla 2017

EU: Zverejňovanie údajov o daniach nadnárodných spoločností
Nový legislatívny návrh Európskeho parlamentu zaväzuje veľké nadnárodné spoločnosti zverejňovať údaje o objeme nimi odvedených daní v jednotlivých krajinách - v únii aj za jej hranicami. Cieľom je zvýšiť transparentnosť v oblasti výberu daní  a obmedziť daňové úniky podnikov, v dôsledku ktorých prichádzajú podľa údajov Európskej komisie rozpočty krajín EÚ o 50 až 70 miliárd ročne.


Povinnosť zverejňovať informácie o zaplatených daniach v jednotlivých krajinách sa bude vzťahovať na nadnárodné spoločnosti s ročným obratom nad 750 miliónov eur. Informácie o dani z príjmu veľkých nadnárodných spoločností by sa mali zverejňovať prostredníctvom vzorového dokumentu v každej daňovej jurisdikcii, v ktorej operovala daná spoločnosť alebo jej dcérska firma. Dokument s daňovými informáciami bude bezplatne dostupný na webovej stránke nadnárodnej spoločnosti. Spoločnosť by tiež mala byť zodpovedná za vloženie správy s daňovými informáciami do verejného registra spravovaného Európskou komisiou.


Súčasťou zverejňovaných informácii by mal byť:
·         názov spoločnosti a zoznam jej dcérskych podnikov, krátky popis povahy vykonávaných činností a ich geografické umiestnenie,
·         počet zamestnancov pracujúcich na plný úväzok,
·         výška čistého obratu,
·         deklarovaný kapitál,
·         výška zisku alebo straty pred zdanením príjmu,
·         výška dane z príjmu zaplatená v príslušnom účtovnom roku spoločnosťou a jej pobočkami, ktoré sú rezidentmi na daňové účely v príslušnej daňovej jurisdikcii,
·         výška akumulovaných ziskov,
·         potvrdenie, či spoločnosť, jej dcérske spoločnosti alebo pobočky využívajú preferenčné daňové zaobchádzanie.

Poslanci chcú s cieľom chrániť citlivé obchodné informácie umožniť členským štátom udeľovať výnimky. Udeľovali by sa na jeden rok a vzťahovali by sa len na jurisdikciu štátu, ktorý výnimku udelil. Informácie, na ktoré sa vzťahuje výnimka, budú EK poskytnuté v dôvernom režime spolu s detailným zdôvodnením udelenia výnimky. Komisia každý rok na svojej webovej stránke zverejní zoznam spoločností, ktorým boli udelené výnimky, doplnené stručným zdôvodnením. Spoločnosť by po ukončení platnosti všetkých výnimiek mala retroaktívne zverejniť chýbajúce daňové údaje vo forme aritmetického priemeru za obdobie, počas ktorého bola od zverejnenia oslobodená.