štvrtok 28. septembra 2017

EU: Lepšia cezhraničná spolupráca
Európska komisia zriaďuje hraničné kontaktné miesto, ktoré umožní využiť hospodársky potenciál cezhraničných regiónov EÚ, kde žije 150 miliónov občanov. Fungovať má od januára 2018. 

Orientácia v odlišných administratívnych a právnych systémoch je stále veľmi zložitá a nákladná. Hraničné kontaktné miesto tak má zlepšiť prístup k pracovným miestam aj ku službám (napr. zdravotnej starostlivosti a verejnej doprave) a uľahčiť cezhraničné podnikanie. Experti budú poskytovať poradenstvo vnútroštátnym aj regionálnym orgánom tak, že budú zhromažďovať a sprístupňovať osvedčené postupy prostredníctvom novej online siete v celej Euróspkej únii.

Lepší prístup k pracovným miestam: Za hranice cestuje každý deň alebo každý týždeň 2 milióny pracovníkov a študentov. Hraničné kontaktné miesto bude poskytovať podporu regiónom s cieľom pomôcť ľuďom nájsť si prácu za hranicami. Občanom sa bude poskytovať poradenstvo v oblasti vzájomného uznávania kvalifikácií, spoločných študijných programov alebo poradenských služieb pre podnikateľov. Sústredí informácie o osvedčených postupoch, akým je napr. spoločná sieť španielskej Galície a portugalského Norte podporovanou portálom EURES. Môže takto prispieť k zriadeniu budúceho európskeho orgánu práce, ktorý avizoval predseda Juncker vo svojom prejave o stave Únie v roku 2017.

Lepší prístup k verejným službám: Aby boli pohraničné regióny atraktívnejšie a inkluzívnejšie z hľadiska verejných služieb, hraničné kontaktné miesto zmapuje existujúce cezhraničné zdravotné zariadenia (napr. zóny cezhraničnej zdravotnej starostlivosti pri francúzsko-belgickej hranici) a preskúma tiež chýbajúce železničné spojenia na vnútorných hraniciach v záujme efektívnejšej cezhraničnej verejnej dopravy.

Podnikanie cez hranice: Hraničné kontaktné miesto bude prostredníctvom online siete stimulovať dialóg o cezhraničných otázkach. Na požiadanie poskytnú experti podporu v záujme väčšieho zosúladenia pravidiel zakladania podnikov, vymieňania si osvedčených postupov medzi pohraničnými regiónmi a podpory väčšieho využívania online postupov.

Komisia vyberie tiež 20 projektov, ktoré ponúnu inovatívne riešenia na odstránenie cezhraničných prekážok. Výzva na predkladanie projektov bude vyhlásená do konca roka 2017.