piatok 29. septembra 2017

Eurofondy: Opatrenia na zvýšenie transparentnosti
Akčný plán na posilnenie transparentnosti a zjednodušovania implementácie eurofondov reaguje na zistené nedostatky výziev pre vedecko-výskumné projekty a proces ich hodnotenia na Slovensku.  

Celkom 38 opatrení v 26 oblastiach je navrhnutých na základe skúseností s implementáciu eurofondov, spolupráce s Európskou komisiou, riadiacimi orgánmi a zástupcami občianskej spoločnosti a na základe príkladov dobrej praxe zo zahraničia. Pokrývajú celú škálu procesov v rámci čerpania týchto zdrojov, a to sprísnenie podmienok predkladania projektových zámerov Národných projektov, elektronickú komunikáciu, odborné hodnotenie, možnosti využívať otvorené údaje súvisiace s realizáciou projektov atď. Zavádzať sa budú postupne do marca 2018.  

Špecifická pozornosť je venovaná hodnoteniu projektov a ich kontroly. Hodnotitelia musia spĺňať preddefinované štandardy a k jednotlivým projektom ich priradí elektronický systém. Výsledné hodnotiace hárky budú zverejňované. V prípade vedecko-výskumných projektov a projektov zavádzajúcich inovácie nad 10 miliónov eur bude povinne zavedené hodnotenie skupinou expertov. Akčný plán navrhuje tiež opatrenia na kvalitnejšiu prípravu výziev a národných projektov, zavádza sa aj posilnenie kontrolných procesov, napr. prostredníctvom využívania systému ARACHNE (prevádzkovaného Európskou komisiou). Ide o špeciálny analytický softvér, ktorý pracuje s údajmi o 110 miliónov firmách a môže odhaliť riziko stretu záujmov, podvodov alebo nezrovnalostí.

Akčný plán vypracoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s nadáciou Zastavme korupciu. Zavedenie do praxe bude realizované v spolupráci s Európskou komisiou, ministerstvami vnútra, financií, Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Protimonopolným úradom, Úradom pre verejné obstarávanie a medzinárodnými organizáciami.