piatok 29. septembra 2017

EU: Voľný tok iných ako osobných údajov
Nové pravidlá na riadenie voľného toku iných ako osobných údajov v EÚ spolu s pravidlami, ktoré už platia v oblasti osobných údajov, umožnia ukladanie a spracúvanie údajov v celej únii. Cieľom je posilniť konkurencieschopnosť európskych podnikov a modernizovať verejné služby v rámci jednotného trhu pre dátové služby.  

Odstránenie obmedzení týkajúcich sa lokalizácie údajov sa považuje za najdôležitejší faktor pre hospodárstvo založené na údajoch, v dôsledku ktorého by sa jeho hodnota mala v roku 2020 zdvojnásobiť a dosiahnuť 4% HDP. Prehľadný, vyčerpávajúci a predvídateľný rámec prispeje k vytvoreniu konkurencieschopnejšieho a integrovanejšieho trhu EÚ so službami ukladania a spracúvania údajov.

-Zásada voľného toku iných ako osobných údajov cez hranice: členské štáty už nemôžu od organizácií požadovať, aby ukladali alebo spracúvali údaje v rámci svojich hraníc. Jediným dôvodom oprávňujúcim uloženie obmedzení bude ochrana verejnej bezpečnosti. Členské štáty budú musieť oznámiť Európskej komisii nové alebo existujúce požiadavky na lokalizáciu údajov. Voľný tok iných ako osobných údajov zjednoduší a zlacní cezhraničné pôsobenie podnikov, ktoré nebudú musieť mať duplicitné informačné systémy, ani ukladať rovnaké údaje na rôznych miestach.
-Zásada dostupnosti údajov pre regulačnú kontrolu: príslušné orgány budú môcť uplatňovať právo na prístup k údajom bez ohľadu na to, kde sú v EÚ uložené alebo spracúvané. Voľný tok iných ako osobných údajov nebude mať vplyv na povinnosti podnikov a iných organizácií poskytovať určité údaje na účely regulačnej kontroly.
- Komisia takisto podporuje rozvoj kódexov správania EÚ, ktorých cieľom je odstrániť prekážky brániace zmene poskytovateľa služieb cloudového úložiska a prenosu údajov naspäť do informačných systémov používateľov.

Nové pravidlá pripravia pôdu pre skutočne jednotný trh EÚ v oblasti ukladania a spracúvania údajov, čo vedie ku konkurencieschopnému, k bezpečnému a spoľahlivému európskemu cloudovému sektoru a k nižším cenám pre používateľov služieb ukladania a spracúvania údajov. Keďže cieľom nových pravidiel je zvýšiť dôveru, od spoločností sa očakáva, že budú viac využívať cloudové služby a budú istejšie pri vstupovaní na nové trhy. Takisto budú mať možnosť presunúť svoje vlastné informačné zdroje do nákladovo najefektívnejších miest. V konečnom dôsledku to znamená odhadovaný dodatočný rast HDP EÚ o 8 miliárd EUR ročne.