streda 27. septembra 2017

Novinka: Vznikla Digitálna koalícia 
Nová koalícia spája partnerov zo štátneho, súkromného, neziskového aj akademického sektora v úsilí pripraviť Slovákov všetkých vekových kategórií na prácu a život v nastupujúcej digitálnej ekonomike. 

Každý z 21 signatárov zakladajúceho memoranda predstavil svoje ciele zamerané na zlepšovanie digitálnych zručností študentov aj na zvyšovanie digitálnej gramotnosti zamestnancov, nezamestnaných či podnikateľov. Slovensko tak nadviazalo na celoeurópsku iniciatívu Digital Skills and Jobs Coalition. V EÚ v súčasnosti funguje 17 digitálnych koalícií a očakáva sa, že v priebehu tohto roka budú založené ďalšie.

Aktivity Digitálnej koalície sú inšpirované celoeurópskymi prioritami v oblasti digitálnej práce: napríklad štrukturálne zmeny vo vzdelávacom systéme, ktoré umožnia prípravu digitálne kvalifikovanej pracovnej sily, rozbehnutie projektov rekvalifikácie neuplatnených absolventov iných odborov do technických a IT smerov či podpora dialógu medzi priemyslom a vzdelávaním. Podpisom memoranda prijali členovia konkrétne záväzky, na základe ktorých budú zrealizované napríklad nové predmety na stredných a vysokých školách, rekvalifikačné kurzy či semináre a workshopy. Digitálna koalícia vypracuje štúdiu dopadov Priemyslu 4.0 a digitálnej transformácie. Na jej základe sa bude sústreďovať úsilie členov na pripravenosť Slovenska, napríklad aj na reformu školstva.

Činnosti Digitálnej koalície budú financovať jednotliví členovia. Do budúcnosti sa počíta s kombinovanou podporou štátu a firiem. Organizačno-technické fungovanie DK finančne zabezpečí ÚPVII a ITAS. Výkonný výbor sa bude stretávať každý štvrťrok za účelom odpočtu svojich aktivít a prijatia nových členov.