štvrtok 23. novembra 2017

Radíme: Vianočný príspevok 2017

Tohtoročný vianočný príspevok získajú dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok najviac 547,20 eur mesačne a majú bydlisko na území Slovenskej republiky. Ide o poberateľov starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, pozostalostných dôchodkov (vdovského, vdoveckého, sirotského) alebo sociálneho dôchodku.  

O vianočný príspevok netreba žiadať, Sociálna poisťovňa ho vyplatí automaticky všetkým, ktorí majú naň nárok. Dostanú ho v decembri spolu s dôchodkom. Maximálna výška vianočného príspevku je 87,26 eur. Najvyšší vianočný príspevok dostanú dôchodcovia, ktorých dôchodok je najviac 199,48 eur mesačne. Tým, ktorí poberajú dôchodok od 199,49 eur do 547,20 eur mesačne, patrí vianočný príspevok podľa výšky vyplácaného dôchodku v rozpätí od 87,26 eur do 24,68 eur. Ak dôchodok alebo úhrn všetkých dôchodkov nepresahuje 398,96 eur mesačne, Sociálna poisťovňa vyplatí vianočný príspevok zvýšený o 12,74 eur. Vianočný príspevok s jednorazovým zvýšením tak bude vyplatený maximálne vo výške 100 eur.

Kalkulačka na výpočet vianočného príspevku je prístupná na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Dôchodca. Umožňuje výpočet aj v inej mene ako euro, pričom zabezpečí prepočet na euro (prepočítaná suma dôchodku sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol). Na prepočet sa použije referenčný výmenný kurz určený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý bol platný 1. októbra 2017.