pondelok 20. novembra 2017

SR: Najväčšie úspory majú zamestnanci z oblasti IT a zdravotníctva

Najčastejšie míňajú nad svoj rozpočet zamestnanci dopravy a uniformovaných služieb. Sú zároveň najviac naklonení na pôžičku.  

Podľa prieskumu KANTAR TNS pre KRUK si svoju finančnú budúcnosť najčastejšie dlhodobo plánujú zamestnanci finančného sektora (75%) a za nimi nasledujú pracovníci IT sektora (63%). Väčšie plánované výdavky riešia s predstihom predovšetkým zamestnanci z oblasti obchodu: odložia si na ne peniaze bokom, len 16% z nich rieši podobné situácie nejakým typom pôžičky. Podobne hospodária zamestnanci sektora služieb, financií a zdravotníctva – na väčšie výdavky si požičiava len 19% z nich. Najväčšiu ochotu riešiť situáciu pôžičkou vyjadrili pracovníci z oblasti dopravy (31%). Ak vzniknú výdavky, ktoré narušia rovnováhu domáceho rozpočtu, je pre pracovníkov sektora služieb a stavebníctva najjednoduchším riešením ďalšia pôžička alebo pôžička od priateľov či príbuzných. Zamestnanci sektora financií, zdravotníctva, vzdelávania a obchodu obmedzia svoje budúce výdavky. Pracovníci z oblasti dopravy sa pokúsia odložiť splátky niektorých záväzkov.

Najmenej tretina príjmov slovenských domácností je určená na úhradu fixných výdavkov. Najviac sa na nich podieľajú náklady na bývanie. Významnú časť rozpočtu tvoria tiež poplatky za mobilné služby, internet a televíziu. Celých 41% pracovníkov v stavebníctve sa pritom už stretlo s tým, že neboli schopní zaplatiť „zloženky“ v určenom termíne. Najmenší podiel respondentov (28%) má túto skúsenosť medzi zamestnancami v oblasti vzdelávania. Najčastejšími dôvodmi, ktoré vedú k oneskoreným platbám, patria – vo všetkých profesijných skupinách – strata zamestnania v rodine, nepredvídateľné výdavky a splátky úverov/dlhov.

Medzi respondentmi prieskumu prevažuje názor, že riešiť finančnú núdzu ďalšou pôžičkou či úverom je krajné riešenie. Napriek tomu takmer štvrtina respondentov v posledných 12 mesiacoch k tomuto riešeniu pristúpila. Išlo predovšetkým o zamestnancov sektora stavebníctva (24%) a IT (24%), pričom hodnota ich úverov tvorila priemerne približne 61% mesačného rozpočtu u pracovníkov v stavebníctve a 70% u zamestnancov v IT. Priemerná hodnota úveru vo všetkých profesijných skupinách dosahuje 84% mesačného rozpočtu domácnosti, pričom platí, že čím je nižšia príjmová hladina danej profesijnej skupiny, tým sú vyššie jej úvery.

Prieskum prebiehal medzi občanmi Slovenskej republiky na prelome septembra a októbra 2017. Spolu bolo opýtaných 1.000 osôb z deviatich profesijných skupín, v každej profesijnej skupine pritom išlo najmenej o 100 respondentov.