štvrtok 21. decembra 2017

EU: Bezpečnejšie výrobky

Európska komisia (EK) predložila dva legislatívne návrhy s cieľom uľahčiť najmä malým a stredným podnikom predaj ich výrobkov v celej Európe. Posilnia aj kontroly, aby sa zabránilo predaju nebezpečných výrobkov. 

Uľahčenie predaja výrobku v inom členskom štáte Podľa návrhu nového nariadenia o vzájomnom uznávaní výrobkov budú spoločnosti vedieť, či sa ich výrobky budú môcť predávať v inej krajine EÚ v priebehu niekoľkých mesiacov, a nie rokov. Takisto budú môcť využívať dobrovoľné vyhlásenie, aby preukázali, že ich výrobky spĺňajú všetky príslušné požiadavky v ich krajine. Orgánom iných členských štátov sa tým uľahčí posúdenie, či by sa v danom prípade malo, alebo nemalo uplatňovať vzájomné uznávanie. Rovnako sa zabezpečí rýchlejšie riešenie sporov medzi spoločnosťami a vnútroštátnymi orgánmi, a to využívaním mechanizmu riešenia problémových situácií. Školeniami a výmenami zamestnancov sa bude ďalej prehlbovať spolupráca a dôvera medzi vnútroštátnymi orgánmi. Nebude im to brániť v tom, aby zohľadňovali legitímne obavy týkajúce sa verejného záujmu.

Posilnenie kontrol vykonávaných vnútroštátnymi orgánmi s cieľom zabezpečiť bezpečnosť výrobkov a ich súlad s predpismi
Na trhu EÚ sa stále predáva priveľa nebezpečných výrobkov, ktoré nie sú v súlade s právnymi predpismi: viac ako 32% hračiek, 58% elektroniky, 47% stavebných výrobkov či 40% osobných ochranných prostriedkov, ktoré prešli kontrolami, nespĺňa požiadavky na bezpečnosť alebo na informácie pre spotrebiteľov stanovené v právnych predpisoch EÚ. Návrh nariadenia o dodržiavaní a presadzovaní predpisov pomôže vytvoriť spravodlivejší vnútorný trh s tovarom, a to podporovaním užšej spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu nad trhom. Bude sa týkať výmeny informácií o nelegálnych výrobkoch a prebiehajúcich vyšetrovaniach, aby príslušné orgány mohli prijať účinné opatrenia proti výrobkom, ktoré nie sú v súlade s právnymi predpismi. Nariadenie zároveň pomôže vnútroštátnym orgánom zlepšiť kontroly výrobkov, ktoré vstupujú na trh EÚ. Keďže 30% tovaru v EÚ sa dováža, komisia navrhuje zintenzívniť kontroly v prístavoch a na vonkajších hraniciach.

Návrhy nariadení sa teraz predložia Európskemu parlamentu a Rade na prijatie. Po prijatí budú priamo uplatniteľné.