streda 20. decembra 2017

Výskum a inovácie: Tri nové výzvy

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo nové výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zamerané na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja pre celé územie SR okrem Bratislavského kraja. 

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11
Doména: Dopravné prostriedky pre 21. storočie
Alokácia: 48 000 000 EUR
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12
Doména: Priemysel pre 21. storočie
Alokácia: 82 000 000 EUR
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13
Doména: Zdravé potraviny a životné prostredie
Alokácia: 34 000 000 EUR

Cieľom je podpora výskumných, vývojových a inovačných aktivít v podnikoch a zoskupeniach podnikov a podpora aktivít zameraných na ochranu práv duševného vlastníctva. Každá z výziev je zameraná na inú tematickú oblasť, v súlade s nasledujúcimi doménami inteligentnej špecializácie: dopravné prostriedky pre 21. storočie, priemysel pre 21. storočie, zdravé potraviny a životné prostredie. Oprávnenými žiadateľmi sú malé, stredné aj veľké podniky registrované na území SR, zapísané v obchodnom registri alebo podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia, ktoré ku dňu predloženia žiadosti existujú minimálne 3 roky. Na realizácii projektov sa môžu podieľať aj výskumné organizácie.
Hlavné aktivity projektu musia byť zamerané na priemyselný výskum, experimentálny vývoj, ochranu práv duševného vlastníctva a realizáciu inovačných opatrení.

Žiadosti je možné predkladať plne elektronicky a v zjednodušenom režime prebieha aj predkladanie príloh. V záujme minimalizovať administratívnu záťaž žiadateľov je celý proces výrazne zjednodušený. Viac informácií môžete získať na www.opvai.sk a prostredníctvom mailovej adresy vyzvy@mhsr.sk .