piatok 15. decembra 2017

EU: Zákaz glyfozátu

Európska komisia reaguje na európsku iniciatívu občanov „Zákaz glyfozátu a ochrana ľudí a životného prostredia pred toxickými pesticídmi“ a zaväzuje sa predložiť v roku 2018 legislatívny návrh v záujme ďalšieho zvýšenia transparentnosti a kvality štúdií používaných na vedecké posudzovanie látok. 

Komisia oznámili opatrenia na zaistenie väčšej transparentnosti postupu autorizácie, obmedzenia alebo zákazu používania pesticídov v budúcnosti. A v oznámení stanovila spôsob, ako postupovať ďalej:
- v rámci odpovede na iniciatívu občanov sa v ňom poskytuje podrobné vysvetlenie pravidiel EÚ týkajúcich sa pesticídov,
- na jar 2018 sa predloží legislatívny návrh na zlepšenie transparentnosti, kvality a nezávislosti vedeckých posúdení látok, ako napríklad prístup verejnosti k nespracovaným údajom,
- oznamujú sa tiež budúce zmeny právnych predpisov v záujme posilnenia pravidiel vykonávania relevantných štúdií, ktoré by mohli napríklad zahŕňať zapojenie orgánov verejnej moci do procesu rozhodovania o tom, ktoré štúdie treba vykonať v konkrétnom prípade.

Po dôkladnom vedeckom posúdení všetkých dostupných údajov týkajúcich sa glyfozátu, na základe ktorého sa dospelo k záveru, že neexistuje žiadna súvislosť medzi glyfozátom a rakovinou u ľudí a na základe kladného hlasovania zástupcov členských štátov 27. novembra 2017  komisia prijala návrh o obnovení schválenia glyfozátu na ďalších 5 rokov. Pokiaľ ide o platnosť povolení, v prípade ktorých sú splnené všetky kritériá schválenia, komisia zvyčajne navrhuje 15 rokov, glyfozát však nie je bežný prípad.