pondelok 11. decembra 2017

EU: Prísnejšie pravidlá pre bezpečnejšie a ekologickejšie automobily

Európsky parlament, Rada a Komisia dosiahli politickú dohodu s cieľom významne zvýšiť úroveň kvality a nezávislosti typového schvaľovania a testovania vozidiel, sprísniť kontroly automobilov, ktoré sú už na trhu EÚ a posilniť celkový systém európskeho dohľadu. 

Hlavnými prvkami nových pravidiel sú: 
1. Zvýšenie úrovne kvality a nezávislosti typového schvaľovania a testovania automobilov pred ich uvedením na trh: Technické služby budú na základe prísnych výkonnostných kritérií podliehať pravidelnej a nezávislej kontrole, aby mohli získať a udržať si oprávnenie členského štátu na testovanie a kontrolu nových modelov automobilov. Ak budú odhalené nejaké nedostatky, Komisia a ostatné členské štáty budú mať možnosť toto oprávnenie napadnúť.
Vnútroštátne schvaľovacie úrady budú predmetom kontrol zo strany Komisie, aby sa zabezpečilo dôsledné vykonávanie a presadzovanie príslušných pravidiel v celej EÚ.
Návrh Komisie upraviť systém odmeňovania, aby nedochádzalo k tomu, že technické služby sú platené priamo výrobcami, nebol schválený.

2. Zvýšenie počtu kontrol automobilov, ktoré už sú na trhu EÚ: Zatiaľ čo sú súčasné právne predpisy v oblasti typového schvaľovania zamerané najmä na kontroly ex ante súvisiace s prototypmi z výrobnej linky, členské štáty budú musieť v budúcnosti vykonávať pravidelné kontroly na mieste týkajúce sa vozidiel, ktoré už sú na ich trhu a výsledky týchto kontrol zverejňovať. Všetky členské štáty budú mať teraz možnosť ihneď prijať ochranné opatrenia proti nevyhovujúcim vozidlám na svojom území bez toho, aby museli čakať, kým tak urobí príslušný orgán, ktorý udelil typové schválenie, ako je tomu v súčasnosti.

3. Európsky dohľad: Komisia bude v budúcnosti vykonávať kontroly trhu nezávisle od členských štátov a bude mať možnosť iniciovať stiahnutie automobilov z obehu v rámci celej EÚ. Bude mať právomoc napadnúť oprávnenie technických služieb a ukladať administratívne sankcie pre výrobcov alebo technické služby až do výšky 30-000 EUR za nevyhovujúci automobil. Komisia bude viesť nové fórum na presadzovanie predpisov, aby sa zabezpečil jednotnejší výklad príslušných právnych predpisov EÚ, úplná transparentnosť, pokiaľ ide o prípady nesúladu, a lepšie a koordinovanejšie činnosti dohľadu nad trhom zo strany členských štátov.

V novom nariadení sa zachováva súčasný zákaz rušiacich zariadení, na ktorý vnútroštátne orgány majú aj naďalej povinnosť dozerať a presadzovať ho, pričom ide ešte ďalej. V budúcnosti budú výrobcovia musieť poskytnúť prístup k softvérovým protokolom vozidla. Toto opatrenie ide ruka v ruke s balíkom týkajúcim sa skutočných emisií, vďaka ktorému bude veľmi ťažké obchádzať emisné požiadavky a ktorý zahŕňa povinnosť výrobcov zverejňovať svoje stratégie znižovania emisií, tak ako je to v prípade USA.

Nariadenie o typovom schvaľovaní dopĺňa niektoré ďalšie dôležité iniciatívy Komisie za ekologickú mobilitu, akými sú nové a zdokonalené emisné skúšky vozidiel, ktoré sa stali povinné 1. septembra 2017 a návrhy nových cieľov emisií CO2 s cieľom pomôcť urýchliť prechod na vozidlá s nízkymi a nulovými emisiami. Nariadenie bude priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch a bude povinné od 1. septembra 2020.