pondelok 12. marca 2018

Aktuálne: Nové vyhlášky ÚRSO

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  pripravuje nové vyhlášky, ktorými sa ustanoví cenová regulácia v elektroenergetike, plynárenstve, teplárenstve a vo vodárenstve. Verejnosť bude môcť zaslať podnety v predpokladanom pripomienkovacom konaní v apríli a máji 2018. 

Elektroenergetika: Základným cieľom je úprava výpočtu veličiny WACC pre výpočet povoleného zisku pre regulované subjekty za výkon regulovaných činností v oblasti prenosu elektriny a distribúcie elektriny. Ďalej je to úprava využívania rezervovaných kapacít odberateľom elektriny pri distribúcii elektriny, zabránenie duplicitného účtovania prekročenia rezervovanej kapacity a úprava legislatívno-technických parametrov pri vzorci na určenie ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúcii elektriny.

Plynárenstvo: ÚRSO chce upraviť spôsob výpočtu veličiny WACC, ktorá slúži na výpočet povoleného primeraného zisku za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu. Spresní sa tiež definícia niektorých ekonomicky oprávnených nákladov. Doplnia sa ustanovenia, ktoré zamedzia neprimeranému doúčtovaniu ceny za prekročenie ročného množstva distribuovaného plynu, resp. dodaného množstva plynu pre tarifné skupiny vzťahujúce sa na zraniteľných odberateľov plynu. Zavedie sa osobitný režim spoplatnenia prekročenia objednaného denného maximálneho množstva odobraného plynu pre odberateľov plynu, ktorých charakter odberu je sezónny.

Teplárenstvo: Cieľom sú zmeny výpočtu niektorých ekonomicky oprávnených nákladov v cene za výrobu, distribúciu a dodávku tepla. ÚRSO chce, aby sa objektívne odzrkadľovali náklady nevyhnutne potrebné na vykonávanie tejto regulovanej činnosti. Navrhovaná úprava spočíva aj v zjednodušení výpočtu maximálnej výšky ceny zemného plynu v cene tepla a v úprave ekonomicky oprávnených fixných nákladov v špecifickom prípade, ak dodávateľ tepla priberie nových odberateľov. V prílohách sa k predmetnej vyhláške odstránia niektoré technické nepresnosti.

Vodárenstvo: Novou vyhláškou chce ÚRSO zabezpečiť pri zmene cenových rozhodnutí o maximálnych cenách za vodné a stočné počas regulačného obdobia 2017-2021 zohľadnenie výšky primeraného zisku a uplatnenie odpisov z majetku používaného na regulovanú činnosť vo výške, ktorá je ekonomicky oprávneným nákladom. Navrhovaná úprava spočíva v úprave vzorca pre výpočet primeraného zisku pri zohľadnení využitia kapacity vodohospodárskeho majetku, ktorý sa používa na regulovanú činnosť a v úprave výpočtu faktora investičného rozvoja.