streda 14. marca 2018

EU: Cezhraničné investovanie

Európska komisia predložila návrhy predpisov, ktoré podporia alternatívne zdroje financovania a odstránia prekážky cezhraničného investovania.  

Zámerom je oživiť cezhraničný trh pre investičné fondy, podporiť trh EÚ s krytými dlhopismi a väčšia istota pre investorov v súvislosti s cezhraničnými transakciami s cennými papiermi a pohľadávkami. Únia kapitálových trhov by mala mobilizovať kapitál a smerovať ho do všetkých podnikov v EÚ, hlavne malých a stredných, ktoré potrebujú zdroje na to, aby mohli expandovať a prosperovať. Vďaka rýchlemu prijatiu návrhov Európskym parlamentom a Radou budú môcť podniky a investori väčšmi využívať príležitosti jednotného trhu. Komisia súčasne vyzýva spoluzákonodarcov, aby čo najrýchlejšie prijali návrhy kľúčových reforiem na dobudovanie únie kapitálových trhov. Ide napríklad o návrh na posilnenie dohľadu nad kapitálovými trhmi, návrh týkajúci sa reštrukturalizácie podnikov a tiež návrh na poskytnutie nových možností sporenia pre spotrebiteľov. Z dvanástich návrhov, ktoré EK predložila s cieľom vytvoriť predpoklady pre vznik únie kapitálových trhov, spoluzákonodarcovia doteraz schválili len tri.

Európske kryté dlhopisy: Komisia navrhuje spoločné predpisy – smernicu a nariadenie – týkajúce sa krytých dlhopisov. Tie dnes s objemom nesplatených súm vo výške 2,1 bilióna EUR predstavujú jeden z najväčších dlhových trhov v EÚ. Návrhy predpisov majú zabezpečiť, aby úverové inštitúcie väčšmi využívali kryté dlhopisy ako stabilný a nákladovo efektívny zdroj financovania, a to hlavne na menej rozvinutých trhoch. Investorom zároveň ponúkajú širšie a bezpečnejšie možnosti investovania. Ich cieľom je aj zníženie nákladov na úvery a pôžičky pre hospodárstvo ako celok. Komisia odhaduje, že celkové ročné úspory pre dlžníkov v EÚ by sa mohli pohybovať v rozmedzí od 1,5 do 1,9 miliardy EUR.

Cezhraničná distribúcia investičných fondov: Investičné fondy umožňujú nasmerovať do hospodárstva súkromné úspory a prinášajú podnikom väčšie možnosti financovania. Celkový objem trhu EÚ s investičnými fondmi sa pohybuje na úrovni 14,3 bilióna EUR. Tento trh však ešte svoj plný potenciál nenaplnil. Iba o čosi viac ako tretina (37%) fondov podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov a približne 3% alternatívnych investičných fondov je registrovaných na predaj vo viac ako troch členských štátoch. Dôvodom sú okrem iného regulačné prekážky, ktoré v súčasnosti bránia cezhraničnej distribúcii investičných fondov. Cieľom  návrhu je odstrániť tieto prekážky pre všetky druhy investičných fondov, aby bola cezhraničná distribúcia jednoduchšia, rýchlejšia a lacnejšia. Vďaka väčšej konkurencii budú mať investori väčší výber a získajú lepšie ponuky. Pritom zostane zachovaná vysoká úroveň ochrany investorov.

Predpisy týkajúce sa cezhraničných transakcií s pohľadávkami a cennými papiermi: Pri postúpení pohľadávky prenesie veriteľ právo vymáhať pohľadávku na inú osobu výmenou za platbu. Podniky tento systém využívajú, aby získali likviditu a prístup k úverom. V súčasnosti však neexistuje právna istota, podľa ktorého vnútroštátneho práva sa má postupovať pri určovaní majiteľa cezhranične postúpenej pohľadávky. Nové predpisy objasňujú, podľa ktorého práva sa takéto spory majú riešiť. Spravidla by to bolo právo krajiny, v ktorej majú obvyklé bydlisko či sídlo veritelia. Nehľadí sa pritom na členský štát, ktorého súdy alebo orgány tento prípad skúmajú. Návrh podporí cezhraničné investovanie, prístup k lacnejším úverom a zabráni systémovým rizikám.

Komisia prijala tiež oznámenie, podľa ktorého vnútroštátneho práva sa má pri cezhraničnej transakcii určiť majiteľ cenného papiera. Väčšia právna istota prispeje k rozmachu cezhraničných investícií, prístupu k lacnejším úverom a k integrácii trhov.