utorok 13. marca 2018

EU: Centrum na zlepšenie kvality potravín

Vedomostné centrum pre potravinové podvody a kvalitu potravín bude v rámci Spoločného výskumného centra podporovať tvorcov politík EÚ a vnútroštátne orgány poskytovaním a výmenou najaktuálnejších vedeckých poznatkov o potravinových podvodoch a problémoch s kvalitou potravín. 

Obavy súvisiace s potravinovými podvodmi a kvalitou potravín podkopávajú dôveru spotrebiteľov, čo má nepriaznivé dôsledky na celý potravinový reťazec od poľnohospodárov až po maloobchodných predajcov. Okrem toho môžu byť spotrebitelia vystavení nekalým obchodným marketingovým praktikám, najmä pokiaľ ide o potravinové výrobky, ktoré sa na rôznych trhoch ponúkajú v podobnom balení napriek tomu, že majú odlišné zloženie.

Vedomostné centrum pre boj proti potravinovým podvodom a kvalitu potravín bude:
* koordinovať činnosti zamerané na dohľad nad trhom, napríklad nad zložením a senzorickými vlastnosťami potravín ponúkaných v rovnakom balení a pod rovnakou značkou na viacerých trhoch v celej EÚ,
* prevádzkovať systém včasného varovania a informovania o potravinových podvodoch, napríklad monitorovaním médií a poskytovaním informácií širokej verejnosti,
* prepájať informačné systémy členských štátov a Európskej komisie, napríklad databázy, v ktorých sa opisuje zloženie určitých vysokohodnotných agropotravinárskych výrobkov ako víno a olivový olej,
* generovať informácie o situácii v jednotlivých krajinách, napríklad mapovaním kompetencií a infraštruktúry laboratórií v členských štátoch.

Centrum bude tvoriť vestníky, interaktívne mapy, databázy a pravidelné správy prístupné verejnosti. V plnej miere ho bude financovať Európska komisia. Veľkosť jednotlivých skupín odborníkov bude závisieť od konkrétnej pracovnej úlohy.