pondelok 30. apríla 2018

EU: Umelá inteligencia

Európska komisia navrhuje na lepšie využitie umelej inteligencie trojstupňový prístup zameraný na zvýšenie investícií, prípravu na sociálno-ekonomické zmeny a zabezpečenie primeraného etického a právneho rámca. 

Európska únia by mala zvýšiť investície do výskumu a inovácií v oblasti umelej inteligencie do konca roka 2020 najmenej na 20 miliárd EUR. Európska komisia tak zvyšuje investície v  programe Horizont 2020 na 1,5 miliardy EUR, ktoré by mali priniesť 2,5 miliardy EUR z verejno - súkromných partnerstiev (napr. big data a robotika). Z nich sa podporí vývoj aplikácií umelej inteligencie počnúc dopravou až po zdravotníctvo, prepoja a posilnia sa centrá výskumu umelej inteligencie v Európe a podnieti sa testovanie a experimentovanie. Zároveň podporí vývoj platformy „umelej inteligencie na požiadanie“, ktorá poskytne prístup k zdrojom v oblasti umelej inteligencie v EÚ. Zmobilizujú sa prostriedky z Európskeho fondu pre strategické investície, vďaka ktorým získajú podniky a startupy ďalšiu podporu pri investovaní do umelej inteligencie (vyše 500 miliónov EUR do roku 2020). Komisia navrhuje právny predpis, ktorým sa sprístupní väčšie množstvo údajov na opakované použitie ako aj opatrenia, ktorými sa uľahčí spoločné využívanie údajov (údaje od organizácií poskytujúcich verejnoprospešné služby, z výskumu, o životnom prostredí aj zdraví). S podporou z Európskeho sociálneho fondu vzniknú programy odbornej prípravy a podporia sa digitálne zručnosti, znalosti v oblasti vedy, technológie, inžinierstva a matematiky (STEM), podnikanie aj tvorivosť. Väčšia podpora odborného vzdelávania na získavanie pokročilých digitálnych zručností vrátane špecifických znalostí v oblasti umelej inteligencie bude zahrnutá aj v návrhoch finančného rámca EÚ 2021 – 2027.

Do konca roka 2018 predstaví Európska komisia etické usmernenia k vývoju umelej inteligencie, ktoré budú vychádzať z Charty základných práv EÚ. Zohľadnia sa v nich zásady ako ochrana údajov a transparentnosť a budú sa opierať o prácu Európskej skupiny pre etiku vo vede a v nových technológiách. Pri vypracovávaní usmernení bude EK spolupracovať so všetkými zainteresovanými stranami v Európskej aliancii pre umelú inteligenciu. Vydá tiež usmernenie k výkladu smernice o zodpovednosti za chybné výrobky, aby spotrebitelia aj výrobcovia mali jasnú predstavu o svojich právach a povinnostiach.

Na základe vyhlásenia o spolupráci, ktoré 10. apríla 2018 podpísalo 24 členských štátov a Nórsko začnú EK a členské štáty pracovať na koordinovanom pláne pre umelú inteligenciu, ktorý pripravia do konca roka. Cieľom je maximalizovať vplyv investícií na úrovni EÚ a jednotlivých štátov, podnietiť spoluprácu v celej EÚ, vymieňať si najlepšie postupy a zadefinovať ďalší spoločný postup s cieľom zabezpečiť celosvetovú konkurencieschopnosť EÚ v tomto odvetví. Komisia bude naďalej investovať do kľúčových iniciatív v oblasti umelej inteligencie vrátane vývoja efektívnejších elektronických komponentov a systémov (napr. čipy určené na operácie umelej inteligencie), vysokovýkonné počítače svetovej úrovne, ako aj vlajkové projekty kvantových technológií a mapovania ľudského mozgu.