streda 2. mája 2018

Trend: Manažéri už nie sú top

Viac než polovica (53%) oslovených študentov a čerstvých absolventov zo Slovenska by sa chcela stať najmä expertom vo svojom odbore, a nie nevyhnutne manažérom. 

Podľa štúdie Deloitte Prvé kroky na trhu práce / First Steps into the Labour Market pre rok 2018 (názory na prácu, život a vzdelanie viac než 5.700 študentov a čerstvých absolventov univerzít zo 14 krajín v strednej Európe vrátane Slovenska) zároveň viac než štvrtina (28,5%) má jasné manažérske ambície a zvyšok zaujíma horizontálny rozvoj a získavanie rôznorodých skúseností viac než kariéra. Ľudia s manažérskymi ambíciami sami seba vnímajú kompetentnejšie v porovnaní s ostatnými, ktorí nemajú rovnaké ambície, najmä v oblastiach ako je odolnosť voči stresu, kreativita, schopnosť viesť ostatných a riešiť konflikty či problémy.

Zo slovenskej časti prieskumu tiež vyplýva, že mladí absolventi sa spoliehajú na svoje schopnosti. Slovenskí účastníci prieskumu veria predovšetkým vo svoju schopnosť učiť sa nové veci, v komunikatívnosť, schopnosť pracovať v tíme a organizovať si vlastnú prácu. Respondenti sú presvedčení, že úspešné pracovné pôsobenie naštartujú práve na základe vlastných schopností, ktoré väčšina z nich (81%) hodnotí vyššie v porovnaní s ostatnými. Zároveň až osem z desiatich respondentov, čo je viac v porovnaní s prieskumom z roku 2015, verí, že si vhodnú prácu nájde do 3 mesiacov.

Z pohľadu zamestnania je hlavným dôvodom obavy mladých ľudí v strednej Európe pretrvávajúca vnímaná nedostatočnosť prípravy na pracovný život a hľadanie zamestnania, ktorú poskytujú univerzity. Menej ako jeden z desiatich slovenských respondentov je presvedčený, že absolventi univerzít sú dobre pripravení na realitu pracovného života, pričom takmer polovica respondentov sa domnieva, že pripravenosť je priemerná. Hoci sa v porovnaní s prieskumami v rokoch 2013 a 2015 vnímanie opýtaných slovenských študentov a absolventov v tejto otázke zlepšuje, pocit nedostatočnej pripravenosti absolventov u nich pretrváva. Respondentmi boli pritom najmä študenti a absolventi fakúlt ekonomického zamerania. Je tu tak stále priestor na užšiu spoluprácu zástupcov akademickej a podnikateľskej sféry so študentmi.