štvrtok 3. mája 2018

Aktuálne: Zákon proti byrokracii schválili dva parlamentné výbory

Zmyslom zákona je zrušiť povinnosť úradov žiadať od občanov a podnikateľov výpis a odpis z registra trestov, ako aj výpisy z katastra nehnuteľností, obchodného registra a živnostenského registra. Novela zákona prináša nové technické riešenie. 

Poslanci dvoch výborov NR SR (výboru pre financie a rozpočet a ústavnoprávneho výboru) takmer jednomyseľne schválili návrh zákona o opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy (zákon proti byrokracii). Ide o jeden z najzložitejších zákonov, pretože mení 167 iných zákonov a úrady budú musieť novelizovať aj 68 vyhlášok.

Správne fungovanie si vyžaduje tiež optimálne technické riešenie: prepojenie so zdrojovými registrami údajov, presun informačného systému CSRÚ (centrálna správa referenčných údajov) do vládneho cloudu a pripravenosť partnerov. Technické riešenie na odbúranie výpisov sa buduje ako nadstavba centrálneho informačného systému CSRÚ. Je potrebné ho zosúladiť s novým nariadením EÚ o ochrane osobných údajov GDPR, ktoré bude platiť od konca mája tohto roku. Od 1. septembra bude účinná novela katastrálneho zákona. Aj tú je potrebné zosúladiť s účinnosťou zákona. Inak by nebolo možné sprostredkovať listy vlastníctva s plombou alebo rodným číslom, ktoré úradníci potrebujú pre rozhodovanie v správnom konaní.

Odbúranie papierových výpisov bude zavádzané postupne. Od 1. septembra t.r. by elektronickú formu mali mať výpisy z obchodného a živnostenského registra a listy vlastníctva. Výpisov z registra trestov sa to bude týkať od 1. januára 2019. Prepojenie s registrom trestov je nadštandardný proces, pretože údaje v tomto registri sú najcitlivejšie a musia sa poskytovať špeciálnym režimom. Z tohto dôvodu je potrebné dobudovať špeciálny šifrovaný prenos či kontrolovanie prístupov a účelov použitia údajov.

Podľa podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu v roku 2017 občania a podnikatelia na úrady doniesli viac ako milión výpisov (348.680 výpisov z listu vlastníctva, 280.325 výpisov z obchodného registra, 67.690 výpisov zo živnostenského registra a 316.130 výpisov a odpisov z registra trestov), ktoré si už budú úrady vymieňať medzi sebou. Očakáva sa ročná úspora cca 13 mil. eur na správnych poplatkoch, cestovných nákladoch a čase. V roku 2017 občania a podnikatelia strávili pri získavaní týchto výpisov až 620.000 hodín.